NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 3. DETAILPLANEERINGU OSAL...
  5. 3.4. PLANEERIMISMEESKOND
  6. 3.4.1. MEESKONNA MOODUSTAMINE

3.4.1. MEESKONNA MOODUSTAMINE

Asjatundlik planeerimismeeskond komplekteeritakse planeeringupõhiselt planeeringu visioonist, eesmärgist ja keskkonna eripärast lähtuvalt.

Järgnevad mõtted on esitatud kaalumiseks, milliste ülesannete ja vastutusega meeskond tuleks moodustada kvaliteetse detailplaneeringu lahenduse koostamiseks.

Vastutus ja pädevus meeskonna moodustamiseks on ruumilise keskkonna planeerijal. Planeerimiskonsultant moodustab valdkonnaekspertidest koosneva meeskonna eesmärgiga anda planeeringualale parim võimalik ruumiline lahendus ja tagada detailplaneeringu kvaliteet vajalike pädevuste koostöös kujundatud terviklahenduse sünergia kaudu.

Meeskonna koosseis tuleb defineerida lähtuvalt konkreetsest planeeringust aga ka konkreetsest planeerijast ning tema kompetentsidest. Näiteks tuleks detailplaneeringute koostamisse suuremal määral kaasata arhitekte oluliste linnaruumiliste planeeringute korral, kui aga arhitekt koostab planeeringut pole täiendava arhitekti kaasamine alati vajalik.

Meeskonna komplekteerimise aluseks peab olema sama põhimõte kui ehitusprojekti koostamisel: planeerimistehnilise lahenduse võib koostada pädevust omav erialaspetsialist. Arhitekt määrab terviklahenduse põhimõtted ja ehitusõiguse, võrguinsenerid tehnovõrkude asukoha ja parameetrid, maastikuarhitekt väliruumi haljastuse iseloomu, liikuvusekspert kavandab liikluskorraldust, ligipääsetavust ja liikumisvõimalusi, loodusekspert annab hinnangu looduskeskkonnale ning seab koos keskkonnaeksperdi ja planeerijaga keskkonnatingimused jne. Väga oluline on ka sotsiaalsete mõjudega arvestamine. Kui tegemist on suure avaliku huviga detailplaneeringuga, siis tuleb kaaluda ka suhtekorralduseksperdi kaasamise vajadust.

Planeerimismeeskond annab sisendi ka uuringute kohta, mille koostamine on vajalik nii planeeringuprotsessis pädevate otsuste tegemiseks kui ka järgnevates planeeringu elluviimise etappides ehitusprojektide tegemisele ja ehitiste kasutamisele eelduse loomiseks. Planeerimismeeskonna moodustamine ei sõltu sellest, kas detailplaneering on üldplaneeringu kohane või mitte. Meeskond moodustatakse alati sõltuvalt töö sisust, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine ei ole selles osas erinev. Oluline on, et planeerimismeeskonna koosseis ja ekspertide panus oleks tagantjärgi tuvastatav. Juhul kui leitav on ainult planeerija või konsultatsiooniettevõtte nimi, siis jääb ebaselgeks, millise pädevusega eksperte on tegelikult töösse kaasatud.

Soovitav on näiteks pakkumise kutses või maksumuse küsimisel kirjeldada planeerimismeeskonda kaasatavate spetsialistide pädevuse tingimused koos valiku sisuliste põhjendusega. Sellised kvaliteedipõhised valikukriteeriumid hõlbustavad otsustamist. Meeskonna koosseis võib planeeringu koostamise jooksul muutuda kuid kirjelduse alusel on võimalik kaasata vajaliku pädevusega valdkondade eksperdid.

Tags , , , ,