Olulise ruumilise mõjuga ehitiste määrus

Vastavalt planeerimisseaduse § 95 lõikele 2 on Vabariigi Valitsusele antud volitus kehtestada olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri.

Tegemist on alates 1. juulist 2015 kehtiva planeerimisseaduse rakendusaktiga, mis annab kohalikule omavalitsusele ülevaate nendest ehitistest, mille rajamiseks tuleb läbi viia kohaliku omavalitsuse eriplaneering juhul, kui need ehitused ei ole kavandatud üldplaneeringuga.

Ehitiste valiku eesmärgiks on olulise ruumilise mõju avaldumine ehitise rajamisega. Oluline ruumiline mõju on mõju, millest tingitult muutuvad eelkõige transpordivood, saasteainete hulk, külastajate hulk, visuaalne mõju, lõhn, müra, tooraine või tööjõu vajadus ehitise kavandatavas asukohas senisega võrreldes oluliselt ning mille mõju ulatub suurele territooriumile. Niisiis on nimekirja koostamisel ehitiste valiku tegemisel silmas peetud ennekõike seda, et ehitiste rajamisega kaasneks oluline mõju ehitise asukoha ja seda ümbritsevale maakasutusele. Järelikult on nende ehitiste rajamisel vaja põhjalikult analüüsida, kuhu selline ehitis kohaliku omavalitsuse territooriumil kõige paremini sobiks – et ka teised samas ruumis toimuvad tegevused saaksid sama edukalt toimuda. Nimekirja määruse eelnõu juurde on koostatud seletuskiri.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlus on sarnane varem kehtinud olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku menetlusele. Ka nüüd on regulatsiooni peamiseks eesmärgiks olulise ruumilise mõjuga ehitisele sobivaima asukoha valimine. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu erinevus varasemast regulatsioonist seisneb selles, et ehitise asukohavalik ja detailplaneeringu koostamine viiakse läbi ühe menetluse raames. Enam ei ole vaja esmalt algatada üldplaneeringut asukohavalikuks ja pärast seda algatada veel detailplaneeringu menetlus ehitusõiguse määramiseks. Kehtestatav eriplaneering on lõppetapis detailplaneeringu täpsusastmega ja ehitamise aluseks.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering kaotab 5 aasta pärast kehtivuse, kui planeeringut ei ole hakatud ellu viima. Järelikult on see otseselt lähiaastate ehitustegevuse aluseks ning ei ole mõeldud pikaajalise strateegilise arengu suunamiseks.

Kohalikel omavalitsustel oleks oluline silmas pidada, et olulise ruumilise mõjuga ehitiste asukohad tasub läbi kaaluda juba nn tavapärase üldplaneeringu ehk kogu kohaliku omavalituse territooriumi hõlmava üldplaneeringu menetluses. Kui ehitise asukoht on üldplaneeringus määratud, siis kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut lisaks üldplaneeringule läbi viia ei ole vaja. On omavalitsuste enda otsustada, kas ehitise asukoht valitakse üldplaneeringu koostamise käigus või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse kaudu.

Skip to content