Potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate uuring

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ ülevaatamise käigus tellis Rahandusministeerium Regio AS-lt 2019. aastal kordusuuringu „Ülevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast“.

Sarnane uuring telliti ka üleriigilise planeeringu koostamise alusmaterjalina 2010. aastal, mida kasutati elanike liikuvuse kirjeldamisel. Praeguste ja kümme aastat tagasi uuritud tulemuste võrreldavuse huvides on järgitud kõiki samu meetodeid ja põhimõtteid ning ka tulemused on sarnaselt esitatud. Kahe erineva aasta uuringu võtmearvude võrdlusandmed on kättesaadavad siit: kahe erineva lähteaasta võrdlusarvud ja toimunud muutused.

Töö eesmärk oli anda ülevaade raudtee reisijateveo potentsiaalist „igapäevasõitude“ lähtekohast, tuginedes raudtee mõjupiirkonnas elavate inimeste hulgale. Vaatluse alla võeti need raudteelõigud, kus viimase 25 aasta jooksul on toimunud regulaarne reisijate vedu. Käsitletud on ka neid raudteelõike, mis on üles võetud või kus tänapäeval reisirongiliiklust ei toimu.

Skip to content