Millal on võimalik ja otstarbekas lõpetada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlemine?

PlanS § 97 sätestab juhud, millal KOV EP võib lõpetada:

  • Kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus. KOV EP koostamise käigus võib näiteks selguda, et KOV EP on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga, ilmnevad ülekaalukad avaliku huvi aspektid (vt lisainfot siit) või võivad osutuda takistavaks mõned loodus-, muinsus- või muud kaitselised aspektid.
  • Kui planeeringu koostamise eesmärk muutub koostamise käigus. Planeeringu koostamise käigus võib planeeringu eesmärk muutuda tulenevalt ilmnenud asjaoludest. Näiteks kavandatava ehitise maht võib muutuda sedavõrd, et tegemist pole enam ORME objektiga – kaubanduskeskust, mis algselt kavandatu brutopinnaga üle 20 000 m², on võimalik rajada mahus alla 20 000 m² tulenevalt näiteks arheoloogilistest või looduskaitselistest leidudest). Samuti võib ehitis muutuda ka oma iseloomult – kaubanduskeskuse asemel soovitakse rajada tehnoparki või tootmiskompleksi, mis pole ORME objekt.
  • Kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.

Juhime tähelepanu, et tegemist on avatatud loeteluga. Põhjendatud vajadusel on võimalik lõpetada menetluse ka teistsugustel juhtudel motiveerides piisavalt otsust ja järgides KOV EP menetluse lõpetamise sätteid.

Skip to content