Ruumiloome koolitusprogramm

2021. aasta sügisest kuni 2022. aasta detsembri alguseni toimunud ruumiloome koolitusprogrammi eesmärgiks oli anda riigi- ja omavalitsustöötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast.

Koolitusprogramm vahendas eri valdkonna ekspertide teadmisi kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest, ruumiotsuste ruumimõju hindamisest ning erinevate osapoolte rollist  planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessides. 

Ruumiloome koolituse kutsus ellu ruumiloome ekspertrühm, mille eesmärk oli kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada välja valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud. 

Ruumiloome koolitusprogrammi valmistas ette Rahandusministeerium koos Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Maa-ameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskusega. 

Programmi läbiviijaks valiti Eesti Arhitektuurikeskus, kes korraldas koolitused koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega.

Koolitusprogramm toimus neljas koolitusvoorus, mis olid jagatud kolmeks kahepäevaseks mooduliks. Kokku osales umbes 200 spetsialisti. Tagasiside on positiivne. Nähakse vajadust ruumiloome koolituste jätkamiseks, rikastades programmi uute ja  pidevalt täienevate teadmistega.

Vaata koolituspäevade kaupa ettekannete videosalvestusi.

1. päev: KVALITEEDID – ruumi kavandamine

Miks ja kuidas luua kvaliteetset ruumi? Millised on võimalused kvaliteetse ruumi loomiseks? Millised on olulisemad eeltööd kvaliteetse ruumi kavandamisel? Kuidas väljendada põhisõnumeid kvaliteetse ruumi kavandamisel?

Esinejad:

2. päev: IDENTITEET – arhitektuur, kultuuriväärtused ja miljöö

Kuidas luua ja kanda edasi identiteeti ning väärtustada ja hoida kultuuriväärtusi?

Esinejad:

3. päev: LOODUSVÄÄRTUSED – keskkond, elurikkus ja jalajälg

Kuidas tagada looduskaitse ja elurikkus, s.h väljaspool kaitsealasid? KSH ja KMH. Milline on haljastuse roll looduse ja inimese heaolu seisukohalt? Millega arvestada veeäärse asustuse kavandamisel? Vee äärde ja vette ehitamise erisused. Millised võivad olla olulised mõjud inimesele ning nende leevendamise võimalused?

Esinejad:

4. päev: LIIKUVUS – liikuvus, ligipääsetavus ja taristu

Miks on oluline arvestada liikuvusega ja ligipääsetavusega? Kuidas integreerida erinevaid liikumisviise? Kuidas taristu mõjutab kavandatavat ja mida silmas pidada taristu kavandamisel?

Esinejad:

  • Ministeeriumi minutid: Liis Vahter – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist „Liikuvus

5. päev: RAKENDAMINE – ehitusõigus

Millele tähelepanu pöörata ehitusõiguse määramisel linnalises ja maalises keskkonnas?

Esinejad:

  • Ministeeriumi minutid: Triin Lepland – Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja „Planeeringute digiarengud
  • Ministeeriumi minutid: Jaan Saar – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digitaalehituse valdkonna juht „Digimuutused ehitusvaldkonnas
  • Ministeeriumi minutid: Erkki Seinre – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ehitus- ja elamuosakonna keskkonnasäästliku ehituse valdkonna juht „Keskkonnasäästlik ehitus Eestis

6. päev: RAKENDAMINE – ehitus- ja omanikujärelevalve.
KOMMUNIKATSIOON JA KOOSTÖÖ

Kuidas kvaliteetse ruumi aluspõhimõtteid rakendada ruumiloomes? Millele tähelepanu pöörata kasutusloa väljastamisel? Kuidas toimub ehitusjärelevalve?

Esinejad:

  • Oliver Alver – arhitekt, Alver Arhitektid OÜ „Praktikum – arhitektuurivõistluse žürii“

Ruumiplaneerimise koolitusprogramm on läbi viidud Vabariigi Valitsuse 4. detsembril 2014. aastal heaks kiidetud ning Euroopa Komisjoni 10. detsembril 2014. aastal kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ 2014EE16M3OP001 prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames.

Skip to content