Rohevõrgustiku planeerimisjuhend

Juunis 2018 valminud rohevõrgustiku planeerimisjuhendi eesmärk on anda reaalsete näidete varal sisulisi ja tehnilisi soovitusi rohevõrgustiku planeerimiseks eelkõige kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel selliselt, et oleks tagatud ruumilised eeldused elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste kvaliteetse pakkumise võime säilimiseks või parandamiseks. Rohevõrgustiku säilimise ja planeerimise olulisemad eesmärgid on elurikkuse kaitse ja säilitamine, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning rohemajanduse, sh puhkemajanduse edendamine.

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend on Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna poolt kokku kutsutud eksperdirühma koostatud üldplaneeringute nõustiku rohevõrgustiku osa täpsustav juhend, mis käsitleb temaatikat süvitsi. Juhend on koostatud Keskkonnaagentuuri tellimusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Eesti riigi poolt rahastatava projekti „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid“ (ELME) raames.

Juhendi koostamisele eelnenud töö käigus analüüsiti kehtivates planeeringutes määratud rohevõrgustiku toimivust, st kas rohevõrgustik on planeeritud sidusa, elurikkust toetava ning ökosüsteemiteenuseid pakkuva struktuurina. Tööst selgus, et üldjoontes on seni maakonna- ja üldplaneeringutega määratud rohevõrgustik elurikkust toetav, kuid pigem metsaökosüsteemi põhine. Rohevõrgustiku täpsustamisel tuleks jälgida lisaks märgala, niidu, siseveekogu ja mere ökosüsteeme. Elustiku jaoks on vajalik sidusalt planeeritud võrgustik – kus elurikkuse koondumiskohad ehk tugialad oleksid koridoridega ühendatud ühtseks tervikuks, mis toimib mitmekesiste elupaikade ja liikumisteede võrgustikuna. Eraldi on planeerimisjuhendis tähelepanu pööratud linnalisele keskkonnale, kus räägitakse pigem „niidistikust“ ning uudsetest looduspõhistest lahendustest.

Paremini tuleb läbi mõelda rohevõrgustiku aladel seatavad kasutustingimused. Et kasutustingimused oleks siduvad, peavad need olema selged ja üheselt mõistetavad. Näiteid selle kohta, mis on seni tehtud hästi ja mida saaks kasutustingimuste sõnastamisel paremini teha, leiab samuti planeerimisjuhendist, pikem käsitlus on toodud eraldi rohevõrgustiku juriidilise analüüsi dokumendis.

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend koos muude materjalidega on leitav Keskkonnaagentuuri rohevõrgustiku kodulehelt.

Lisainfo: Madli Linder, madli.linder@envir.ee

Skip to content