NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 5. DETAILPLANEERINGU RUUM...
  5. 5.3. ASJAKOHASTE MÕJUDE H...
  6. 5.3.7. KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE

5.3.7. KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE

Mõju hindamise eesmärk on sellise lahenduse leidmine, mis tagab keskkonnaküsimuste lahendamise antud tingimustes parimal võimalikul viisil. Keskkonnamõjude hindamine on oma ülesande täitnud, juhul kui selle kaasabil kujunenud planeeringulahenduse kaudu on paranenud otsuse kvaliteet. Terviklahendus annab raamistiku detailplaneeringu elluviimiseks projekteerimisele, ehitamisele ja kasutamisele seatavate tingimuste kaudu. Mõjude hindamise ja avalikkuse kaasamise abil tasakaalustatud tingimused on omakorda kokkulepete aluseks, mis on vajalikud planeeringu elluviimise tagamiseks.

Keskkonnamõju hindamine mõjutab tulemust nii planeeringulahenduse kujundamise kui ka elluviimiseks seatavate tingimuste kaudu.

Keskkonnamõjude hindamine peab pakkuma keskkonna seisukohast parima lahenduse ning seadma selle eluviimiseks reaalsed, järgitavad ja seiratavad keskkonnatingimused, seejuures vajadusel muutma ka strateegilisi eesmärke1Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat. https://cdn.sei.org/wp-content/uploads/2018/02/4706.pdf, kuid seda juba planeeringu koostamise käigus, mitte planeeringulahenduse realiseerimisel.

Keskkonnamõjude hindamine ning selle alusel seatavad keskkonnatingimused aitavad saavutada keskkonnahoidlikumat ja avalikkusele vastuvõetavamat elukeskkonda ning sellega järgida ruumilise planeerimise põhimõtteid.2PlanS § 8-12 https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#Para8 ja Planeerimisseaduse 2. peatükk: planeerimise põhimõtted https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/pohimotted/

Tags , , , ,