Kas on võimalik samaaegselt koostada sama olulise ruumilise mõjuga ehitise kavandamiseks mitut erinevat kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut?

ORME kavandamise esimene eelistus peaks olema üldplaneering, et tagada terviklik ruumi läbimõtestamine ja areng. Alles teine ja erandlik eelistus peaks olema KOV EP. Seega veel harukordsem peaks olema samaaegselt mitme erineva, kuid sisult sama ehitise kavandamiseks KOV EP koostamine.

Planeerimisseadus ei välista mitme, sh samasisulise ORME kavandamiseks eriplaneeringu koostamist samaaegselt. Küll aga ei saa seda pidada otstarbekaks ja see ei pruugi aidata kaasa ruumilise terviklahenduse loomisele/säilimisele. Arvestama peab, et iga järgnev samale alale kehtestatud ORME kehtestab vana planeeringu üle mistõttu varasem sama liigi planeering pole enam ellu viidav (ehk selle kehtivus on peatunud).

Eeltoodut arvestades peab kohalik omavalitsus kaalutlema, milline lähenemine on sisuliselt ja majanduslikult mõistlik arvestades konkreetseid asjaolusid. Kaalutlused ja põhjendused tuleb esitada algatamise (või algatamata jätmise) otsuses. Otsustamisel tasub mõelda muuhulgas järgnevale:

  • Milline on menetletava(te) KOV EP(de) menetlusetapp?
  • Kas oleks samateemaliste või kattuval alal esitatud taotluste puhul otstarbekas liita menetlused?
  • Millisele alale KOV EP(sid) juba koostatakse ja millisele alale soovitakse koostada? Kas alad kattuksid või mitte?

Mitme KOV EP samaaegsel koostamisel tuleb jälgida, et planeeringud oleksid omavahel kooskõlas, sh kehtiva üldplaneeringuga. Samuti tuleb hoolikalt läbi mõelda kaasamiskava ja kommunikatsioon, et kõik olulised osapooled oleksid planeeringutesse kaasatud ning kõigil oleks üheselt arusaadav, mida, millal, kuidas ja millise planeeringuga kavandatakse.

Skip to content