Küsimused

Veebiportaali planeerimine.ee kaudu saab esitada küsimusi planeerimisseaduse kohta. Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul e-posti teel. Kui teema vajab pikemat käsitlust antakse sellest küsimuse esitajale teada ja küsimusele vastatakse nagu selgitustaotlusele 30 kalendripäeva jooksul.

Korduma kippuvad küsimused üldistatakse ja avaldatakse küsimuste-vastuste lehel. Küsimused on rühmitatud teemade kaupa: detailplaneering ja projekteerimistingimused, detailplaneeringu koostamise kohustus, detailplaneeringute kehtivus ja kehtetuks tunnistamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine ja planeerimine, koostöö ja kaasamine, planeerimisseaduse rakendamine, planeeringu koostaja ning üld- ja detailplaneeringud. Rakendamise teema alla on koondatud ka need küsimused, mis puudutavad enne 1. juulit 2015 algatatud või koostatud planeeringuid.

Rahandusministeerium on kohalikele omavalitsustele selgitanud aktuaalseid teemasid ja andnud enamlevinud küsimustele vastuseid läbi ringkirjade. Nende ringkirjade sisu ja olulisemad seisukohad on kajastatud selgitustena.