Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide koostamise ja vormistamise juhend


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Juhend on koostatud Riigihalduse ministri 17.10.2019 määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ §-s 5 ning lisas 1 ja lisas 2 sisalduvate nõuete selgitamiseks, et abistada planeerijaid ja planeeringu koostamise korraldajaid planeeringujooniste vormistamisel. Juhendi esimesed neli peatükki on kasutatavad kõikide planeeringuliikide digitaalsete jooniste vormistamiseks. Juhendi kaks viimast peatükki käsitlevad planeeringulahenduse kihtide loomist erinevat tüüpi tarkvarades. Näited on küll toodud detail- ja üldplaneeringutest, kuid juhend on kasutatav ükskõik millise planeeringuliigi joonise koostamisel analoogselt koostamise tarkvarale.

Juhend ei anna nõu, kuidas peab planeerima, vaid selgitab, kuidas koostada nõuetele vastavad digitaalsed planeeringujoonise kihid, mis planeeringuga kehtestatakse ja esitatakse maakatastri pidajale. Loomisel on ühtne riiklik planeeringute andmekogu, mille käivitumisel tuleb planeering esitada andmekogusse ja ka maakatastri pidaja saab andmed vastavast andmekogust. Kuni andmekogu töösse asumiseni esitatakse info maakatastri pidajale (Maa-amet). Planeeringute jooniste koostamisel tuleb lähtuda konkreetse planeeringu sisust – eesmärgist, vajadusest, liigist ja üldistusastmest ning seejärel vormistada joonistele märgitud info määruse nõuetele vastavalt.

Juhend on üles ehitatud küsimuste vormis ning siia on koondatud enamlevinud küsimused, mis võivad tekkida planeeringujooniste kihtide vormistamisel. Eraldi peatükid on koostatud joonestusprogrammis (CAD tarkvarad) eelkõige detailplaneeringute jooniste vormistamisele (V peatükk) ning geograafilise infosüsteemi programmis (GIS tarkvarad) eelkõige üldplaneeringute jooniste vormistamisele (VI peatükk). Suures osas baseerub juhend vormistusnõuete määruse eelnõu juurde koostatud seletuskirjal ja näidiste vormistamisel, kuid materjali on täiendatud lähtudes praktikas üles kerkinud küsimustest ning eelkõige 2020. aasta alguses toimunud kihtide vormistamise seminaril esitatud küsimustest.

I Vormistusnõuete rakendamine

II Jooniste digitaalsete kihtide üldine info ja planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri (määruse lisa 1)

III Nõuded planeeringu jooniste digitaalsetele kihtidele (eelkõige määruse § 5)

IV Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide tehniline kirjeldus (määruse lisa 2)

V Kihtide vormistamine joonestustarkvaras (detailplaneeringu näitel)

VI Kihtide vormistamine GIS-tarkvaras (üldplaneeringu näitel)

Kasutatud mõisted (ruumiandmete seadus)

  • Ruumiandmed – andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis (RAS § 3 lg 1)
  • Ruumiobjekt – konkreetse asukoha või geograafilise alaga seotud reaalmaailma nähtuse abstraktne kujutis (RAS § 3 lg 3)
  • Ruumikuju – ruumiobjekti geomeetriline kuju (RAS § 3 lg 3)

Juhendit täiendatakse jooksvalt vastavalt praktikas enim esile kerkivatele küsimustele.

Skip to content