Milline metoodika valida olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoha eelvaliku tegemiseks ja detailse lahenduse koostamiseks?

Ruumilise planeerimise põhiline ülesanne on aidata osapooltel kokku leppida konkreetse maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes. Nii sellisele kokkuleppele jõudmiseks kui ka kokkuleppe kestlikkuse tagamiseks tuleb tasakaalustatult arvestada nii majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise kui ka looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Samadest põhimõtetest, sh planeerimise põhimõtetest, peab lähtuma ka metoodika valik.

Metoodika valikul tuleks igakordselt hinnata, kas lisaks teaduslikele jms kriteeriumitele oleks vajalik ka kohalikest oludest lähtuvate kriteeriumite seadmine või teiste kriteeriumite korrigeerimine. Eesti kohalikud omavalitsused on eriilmelised, ruumiline planeerimine on alati kohakeskne tegevus. Seega võib juhtuda, et sama ORME kavandamiseks kasutatakse erinevates omavalitsustes erinevaid metoodilisi lähenemisi. Tähtis on, et metoodika valik oleks põhjendatud ja planeerimise osapooltel oleks võimalik selle osas, näiteks avalikustamise protsessis, arvamust avaldada. Planeeringulahenduste kaalutlemine, sh metoodiline lähenemine, peab olema piisav, et jõuda põhjendatud otsuseni.

Skip to content