NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 3. DETAILPLANEERINGU OSAL...
  5. 3.4. PLANEERIMISMEESKOND

3.4. PLANEERIMISMEESKOND

Heade detailplaneeringute näiteid ühendab toimiv tervik kvaliteetsest planeeringulahendusest ja selle koostamise taga olnud kompetentsest planeerimismeeskonnast.

Kvaliteetse planeeringulahenduse siht on olemasolevat keskkonda tundlikult arvestades parimale ruumilahendusele jõuda. Kompetentne meeskond on sihile jõudmise vahendiks, selle moodustamise eesmärk on vajalike sisuliste pädevuste ühendamine. 1Meeskond moodustatakse osalistest, kes suudavad tõestada, et on võimelised aru saama projekti eesmärkidest ja tähendusest ning suutelised seda igakülgses koostöös teiste osalistega ellu viima. Hion, T., Õppigem Soome hankemudelist! Postimees, 7. juuni 2021

Planeeringute koostamisel saame rääkida meeskondade moodustamise vajadusest kahel tasandil. Ühelt poolt aitab eesmärki täita kohaliku omavalitsuse poolse meeskonna moodustamine, kuhu on kaasatud erinevate teemade eest vastutavad ametnikud. Selle planeerimismeeskonna moodustamisel lähtutakse omavalitsuse struktuurist ja valdkondade eest vastutavatest ametnikest. Kohaliku omavalitsuse meeskonna roll, tegevuskord ja tegevuse sisu tuleks selgelt sõnastada, et edaspidises detailplaneeringu koostamise protsessis tervikuna oleks selle roll, vastutus, ootused ja ülesanded arusaadavalt kirjeldatud. Planeerimismeeskonna töösse tuleb kaasata erinevaid planeeringuga seotud vastutusaladega ametnikke, näiteks haljastusspetsialist, linnakunstnik, ehitusspetsialist, teede ja tehnovõrkude arenguga seotud spetsialistid. Oluline on tagada, et ka volikogu oleks valitsuse tegevustega kursis ning õigeaegselt kaasatud detailplaneeringu koostamisse, mitte ainult üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamisse, kui valdav osa sisulisi valikuid on juba tehtud. 2Näiteks on Narva Linnavalitsuses moodustatud põhimääruse alusel tegutsev ehituskomisjon. Ehituskomisjon on Linnavalitsuse juures alalise komisjonina tegutsev nõuandev organ, eesmärgiga nõustada linnavalitsust ehitus- ja planeerimisküsimustes ning linna ruumilises arendamises. Üks komisjoni põhiülesannetest on detailplaneeringute läbivaatamine, analüüsimine ja heakskiitmine; planeeringute menetlemise käigus esitatud arvamuste ja kooskõlastuste läbivaatamine, seisukoha kujundamine planeeringu kohta ja edastamine planeeringu vastuvõtjale; linna üldiste ruumiliste arengusuundade arutamine, kujundamine ning elluviimise võimaluste otsimine. Komisjonil on õigus esitada Linnavalitsusele komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes Narva õigusaktide eelnõusid ja ettepanekuid, Komisjoni kuulub lisaks linnavalitsuse erinevate teemade eest vastutavatele ametnikele ka Narva Linnavolikogu linnaehituskomisjoni esimees.

Planeerimiskonsultandil on omakorda juhtiv roll moodustada teadmiste, kogemuste ning planeeringu lähteseisukohtade alusel iseseisvalt ja omal vastutusel pädevatest ekspertidest koosnev planeerimismeeskond. 3Näiteks võib tuua kogemuse Saaremaalt, kus omavalitsus soovis planeerida puhkeala. Planeerija kaasas planeerimismeeskonda täiendavalt turismivaldkonna spetsialisti, kes koostas piirkonna turismi potentsiaalist ja vajadusest tulenevalt analüüsi. Sellest lähtuvalt töötati välja kolm erinevat arengustsenaariumit koos võimalike ruumilahendustega – sh hinnati ja võrreldi investeeringute mahtu – ning alles selle töö alusel sai kohalik omavalitsus algatada detailplaneeringu koostamine.

Planeerija kompetentsi lahutamatu osa on oma pädevuse piiride tundmine, millal tal on vaja vastavaid spetsialiste kaasata ja millal on tal võimekust enda teadmistele tugineda.

Peatükid

Tags , , , ,