Kas olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on võimalik valida mitmes kohas ja koostada ka detailne lahendus mitmes kohas?

Planeerimisseadus ei reguleeri, mitu ORME-le sobivat asukohta peab asukoha eelvalikuga leidma. Kui KOV EP asukoha eelvalikus leitakse ORME-le mitu sobilikku asukohta, siis on võimalik koostada detailne lahendus nii mitmes asukohas, kui selleks on vajadus. Samuti võib juhtuda, et sobilikud asukohad koonduvad ja moodustavad ühe tervikliku suurema ala, mille sees koostatakse mitu detailset lahendust. Seejuures KOV EP on võimalik kehtestada nii ühe kui ka mitme detailse lahendusega, sh on võimalik kehtestada KOV EP ühe detailse lahendusega ka juhul, kui on koostatud mitmes asukohas detailne lahendus.

Võib juhtuda, et kaalutakse küll mitut asukohta, kuid tegelikest oludest (sh piirangutest) tingituna ja arvestades kogu planeeringuala hõlmava asjakohase metoodika alusel läbiviidud analüüsi tulemusi selgub, et võimalikke asukohti on vaid üks. Sellisel juhul võib lugeda asukoha eelvaliku nõuetekohaselt tehtuks leides ehitisele ühe võimaliku asukoha. Seega on võimalik KOV EP detailne lahendus koostatakse nii ühes kui ka mitmes asukohas. Samas tuleb silmas pidada, et planeering kehtib vaid alal, millele see on kehtestatud ja seega ülejäänud aladel kus asukohata kaaluti, kuid detailset lahendust ei koostatud, planeeringut ei kehtestata.

Meeles tuleb pidada, et KOV EP pole strateegiline planeerimisdokument – detailne lahendus tuleb koostada asukohas (või asukohtades), kus on olemas reaalne arendushuvi, sest kui planeeringut ei asuta ellu viima viie aasta möödumisel KOV EP kehtestamisest, siis kaotab planeering kehtivuse (PlanS § 122 lg 4). Kui arendushuvi on ühes piirkonnas ühe ORME ehitamiseks, siis tuleb selle piirkonna sees leida sobivaim asukoht ja kehtestada KOV EP detailne lahendus ühes asukohas. Kui arendushuvi on mitmes piirkonnas, on võimalik leida nendes piirkondades ehitistele sobivaimad asukohad ja kehtestada detailne lahendus mitmes asukohas.

Skip to content