Kasutusjuhend – organisatsiooni peakasutaja

Riiklik kehtestatud planeeringute andmekogu PLANK 21.06.2022 Andmekogusse sisenemine Planeeringute andmekokku sisenemiseks tuleb avada mõni veebilehitseja nagu Google Chrome, Mozilla Firefox või Edge. Internet Explorer ei ole toetatud. Minna veebilehele aadressil: www.planeeringud.ee Süsteemis registreeritud kasutajateks on planeeringute koostamist korraldavate organisatsioonide esindajad.Sisselogimise…

Kasutusjuhend – registreeritud kasutaja

Riiklik kehtestatud planeeringute andmekogu PLANK 20.06.2022 Andmekogusse sisenemine Planeeringute andmekokku sisenemiseks tuleb avada mõni veebilehitseja nagu Google Chrome, Mozilla Firefox või Edge. Internet Explorer ei ole toetatud. Minna veebilehele aadressil: www.planeeringud.ee Süsteemis registreeritud kasutajateks on planeeringute koostamist korraldavate organisatsioonide esindajad.Sisselogimise…

Kasutusjuhend – avalik kasutaja

Riiklik kehtestatud planeeringute andmekogu PLANK 03.06.2022 Andmekogu avamine Planeeringutega tutvumiseks tuleb avada mõni veebilehitseja nagu Google Chrome, Mozilla Firefox või Edge. Internet Explorer ei ole toetatud. Minna veebilehele aadressil: www.planeeringud.ee Sissejuhatus Andmekogu avalikuks kasutajaks loetakse kasutajat, kes kasutab andmekogu ilma…

Andmete kontrollimise ärireeglid

Üldine põhimõte reeglite rakendamisel on selline, et kui reeglile mittevastamisel ei ole võimalik planeeringut andmekogusse salvestada, siis lõpeb protsess ebaõnnestumisega. Ebaõnnestumine tekib esimese taolise mittevastavuse tuvastamisel. Sellisel juhul süsteem planeeringut edasi ei kontrolli ja kasutaja saab tagasidena teada ühe (esimese)…

Automaatsed kontrollid

Planeeringu esitamisel kontrollib süsteem andmete vastavust süsteemis kehtestatud reeglite ja ärinõuetega. Kontrollimise käigus tuvastatavad vead jaotuvad järgmistesse kategooriatesse. Ebaõnnestumine (vajuta siia täpsema info saamiseks) tekib siis, kui andmetes on selline viga, mis takistab planeeringu sisseviimist andmekokku. Tehniliselt on planeeringu andmekokku kirjutamiseks…

Planeeringute andmekogu juhendid

Planeeringute andmekogu kasutamise ja andmete vormistamise juhendid (täiendamisel) Andmekogu rakenduse kasutamise juhendid: Avaliku kasutaja kasutusjuhend Registreeritud kasutaja kasutusjuhend Organisatsiooni peakasutaja kasutusjuhend Automaatsed kontrollid Automaatsete kontrollide tulemused Andmete kontrollimise ärireeglid Andmekogu klassifikaatorid: Failide nimetused ja selgitused Kihtide nimetused ja selgitused Tärk-…

Kaasamise meelespea

Leidmaks lahendusi vajaduspõhisemaks ja sisukamaks kaasamiseks pani Rahandusministeeriumi planeeringute osakond kokku laiapõhjalise meeskonna planeerimise olulistest osapooltest. Üheskoos osaleti 2021 disainmõtlemise eksperte kaasaval erinevates valdkondades parenduste läbiviimiseks mõeldud Innosprindil. Projekti raames töötati koos väliste partneritega välja üldplaneeringu kohase keskkonnamõju strateegilise hindamiseta…

Ruumilise planeerimise konsultatsioonihange

Ruumiline planeerimine on Eestis avaliku halduse kohustus, kes teeb kaalutletud ja põhjendatud maakasutus- ja ehitustingimustega ruumikasutamise otsuseid. Planeerimisalase tegevuse korraldaja – riik või kohaliku omavalitsuse üksus – tagab, et planeeringu koostab asjakohase eriala kõrgharidusega ja piisava töökogemusega või vastava kutsega…

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend

Juunis 2018 valminud rohevõrgustiku planeerimisjuhendi eesmärk on anda reaalsete näidete varal sisulisi ja tehnilisi soovitusi rohevõrgustiku planeerimiseks eelkõige kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel selliselt, et oleks tagatud ruumilised eeldused elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste kvaliteetse pakkumise võime säilimiseks või parandamiseks. Rohevõrgustiku säilimise ja planeerimise olulisemad eesmärgid…

Kahaneva asustusega piirkondade planeerimissoovitused

Eestile on omane looduslähedus ja elukeskkonna mitmekesisus, elamiseks sobiva maa rohkus ja tihe teedevõrk. Ühtlasi oleme kahaneva ja vananeva rahvastikuga riik, mis samal ajal nii linnastub kui ka ääremaastub. Prognoositavalt väheneb Eesti elanikkond 2040. aastaks umbes 100 000 elaniku võrra. Vähenemine ei toimu aga…

Tühjeneva elukeskkonna kohandamise juhend

2020. aastal viidi läbi uuring kahaneva rahvastikuga piirkondade elukeskkonna kaardistamiseks ja kohandamiseks vastavaks elanike arvule ning nende vajadustele. Uuringu koostamist korraldas Rahandusministeerium tühjenevate korterelamute pilootprojekti raames, mis viiakse läbi koostöös teiste ministeeriumite ja kolme kohaliku omavalitsusega. Projektis piloteeritakse planeeringulisi, õiguslikke,…

Ruumilise planeerimise roheline raamat

2020. aasta alguses valmis ruumilise planeerimise roheline raamat. Rohelises raamatus kirjeldatakse valdkonna probleemkohti ning pakutakse välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused. Rohelise raamatu koostamise käigus on läbi viidud aruteluseminare, mille käigus…

Turvaline elukeskkond

CPTED – kuritegevuse ennetamine ehitatud keskkonna kujundamise kaudu Ehitatud keskkonna sihipärase kujundamise kaudu on võimalik ennetada kuritegevust ja vähendada kuriteohirmu. Selle teemaga tuleb teadlikult tegeleda nii ruumilisel planeerimisel kui projekteerimisel, kaasates nii elanikud kui korrakaitsjad. Et suurendada korrakaitsjate pädevust, kuidas…

Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide koostamise ja vormistamise juhend

Juhend on koostatud Riigihalduse ministri 17.10.2019 määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ §-s 5 ning lisas 1 ja lisas 2 sisalduvate nõuete selgitamiseks, et abistada planeerijaid ja planeeringu koostamise korraldajaid planeeringujooniste vormistamisel. Juhendi esimesed neli peatükki on kasutatavad kõikide planeeringuliikide digitaalsete…

Olulise ruumilise mõjuga ehitiste planeerimine

Olulise ruumilise mõjuga ehitise (ORME) kavandamisel on väga tähtis ehitisele sobiva asukoha valimine, kuna nagu nimigi ütleb, kaasneb ehitisega oluline ruumiline mõju. Oluline ruumiline mõju on vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 6 punktile 13 mõju, millest tingitult muutuvad eelkõige transpordivood, saasteainete hulk, külastajate…

Planeerimisseaduse 2. peatükk: planeerimise põhimõtted

Kuni 30.06.2015 kehtinud ehitus- ja planeerimisalastes seadustes ei olnud siduvaid põhimõtteid kuigi palju. Osaliselt aitas see asjaolu kindlasti kaasa planeerimistegevuse eklektilisusele ning üsnagi juhuslikule ruumilisele arengule Eestis. Alates 1.07.2015 kehtiva planeerimisseaduse 2. peatükis on planeerimise põhimõtted senisest märksa põhjalikumalt lahti kirjutatud. Põhimõtted võib jagada…

Päästeameti roll planeeringute koostamisel

Ruumilise planeerimise põhiline ülesanne on aidata osapooltel kokku leppida konkreetse maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes. Päästeameti ülesanne on turvalise elukeskkonna kujundamine ja hoidmine, ohtude ennetamine ning operatiivne ja professionaalne abistamine. Päästeameti roll planeerimistegevuste juures on kirjeldatud Päästeamet poolt kokku pandud Ruumilise…

Skip to content