Kahaneva asustusega piirkondade planeerimissoovitused

Eestile on omane looduslähedus ja elukeskkonna mitmekesisus, elamiseks sobiva maa rohkus ja tihe teedevõrk. Ühtlasi oleme kahaneva ja vananeva rahvastikuga riik, mis samal ajal nii linnastub kui ka ääremaastub. Prognoositavalt väheneb Eesti elanikkond 2040. aastaks umbes 100 000 elaniku võrra. Vähenemine ei toimu aga ühtlaselt kogu Eestis. Samal ajal kasvab üle 65-aastaste inimeste osakaal tänapäevaga võrreldes osas maakondades kahekordseks ja läheneb 40 protsendile elanikkonnast. Rahvastikupüramiidi teravik suundub tasapisi allapoole.

Inimesed on kõige väärtuslikum vara, mida hoida. Inimeste põhivajaduste rahuldamist mõjutab elukoha, hariduse, teenuste ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuv asustussüsteem. Samuti töökohtade olemasolu ja teenuste kättesaadavus kas kodukohas või selle lähiümbruses.

Teiste kogemustest õppides tuleb leida Eestile sobivad lahendused. Planeeringute kaudu saab kohalikul tasandil kokku leppida selles, kuidas suunata kasutada olev raha eelkõige positiivsetesse ettevõtmistesse, mis tagavad elanikkonna püsimise tulevikus.

Kuidas seda kõige mõistlikumalt teha, vajab ühist arutelu. Teemal “Ruumiline planeerimine kahaneva elanikkonna tingimustes” korraldas Siseministeeriumi planeeringute osakond (praegu Rahandusministeeriumi planeeringute osakond) koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga Tallinna Ülikoolis 2015. aasta maikuus rahvusvahelise seminari, kus tutvustati erinevate riikide kogemust kahaneva planeerimise valdkonnas.

Sama aasta novembris korraldati Valga Linnavalitsuse, Eesti Planeerijate Ühingu ja Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna koostöös seminar kahaneva asustusega piirkonna planeerimiseks. Valgas toimunud seminaril kaaluti võimalusi, kuidas kahaneva planeerimise põhimõtteid parimal võimalikul viisil rakendada Valga linna üldplaneeringu koostamisel. Teavet seminaril räägitust saab Valga linnaarhitekt Jiri Tintera ettekandest.

Seminaridel räägitu tulemusel on valminud “Suunised kahanevate piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks“. Suunised on abiks kohalikule omavalitsusele planeerimisotsuste langetamisel.

Piirkonna rahvastikutrendide määratlemisel saab lähtuda Statistikaameti andmetest ja hinnangutest (analüüsandmetabel).

Skip to content