Soovitusi ruumiliseks planeerimiseks kahaneva asustusega piirkondades

Eestile on omane looduslähedus ja elukeskkonna mitmekesisus, elamiseks sobiva maa rohkus ja tihe teedevõrk. Ühtlasi oleme kahaneva ja vananeva rahvastikuga riik, mis samal ajal nii linnastub kui ka ääremaastub. Prognoositavalt väheneb Eesti elanikkond 2040. aastaks umbes 100 000 elaniku võrra. Vähenemine ei toimu aga ühtlaselt kogu Eestis. Samal ajal kasvab üle 65-aastaste inimeste osakaal tänapäevaga võrreldes osas maakondades kahekordseks ja läheneb 40 protsendile elanikkonnast. Rahvastikupüramiidi teravik suundub tasapisi allapoole.

Inimesed on kõige väärtuslikum vara, mida hoida. Inimeste põhivajaduste rahuldamist mõjutab elukoha, hariduse, teenuste ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuv asustussüsteem. Samuti töökohtade olemasolu ja teenuste kättesaadavus kas kodukohas või selle lähiümbruses.

Teiste kogemustest õppides tuleb leida Eestile sobivad lahendused. Koostamisel olevate maakonnaplaneeringute põhimõtted peavad teostuma üldplaneeringutes. Just planeeringute kaudu saab kohalikul tasandil kokku leppida selles, kuidas suunata kasutada olev raha eelkõige positiivsetesse ettevõtmistesse, mis tagavad elanikkonna püsimise tulevikus.

Kuidas seda kõige mõistlikumalt teha, vajab ühist arutelu. Teemal “Ruumiline planeerimine kahaneva elanikkonna tingimustes” korraldas Siseministeeriumi planeeringute osakond koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga Tallinna Ülikoolis 2015. aasta maikuus rahvusvahelise seminari, kus tutvustati erinevate riikide kogemust kahaneva planeerimise valdkonnas.

12.-13. novembril 2015 korraldati Valga Linnavalitsuse, Eesti Planeerijate Ühingu ja Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna koostöös seminar kahaneva asustusega piirkonna planeerimiseks. Valgas toimunud seminaril kaaluti võimalusi, kuidas kahaneva planeerimise põhimõtteid parimal võimalikul viisil rakendada Valga linna üldplaneeringu koostamisel. Valga linna maanõuniku Lenna Hingla kommentaarid toimunud arutelule:

12. ja 13. novembril Valgas toimunud kahaneva asustuse planeerimise teemalisel seminaril toimunud ettekannetest ja aruteludest kogusime Valga linna üldplaneeringu koostamiseks sisendeid. Olime juba eelnevalt endale teadvustanud, et Valga linna elanike arv ei ole enam selles suurusjärgus, mille tarbeks on linna arengut mitmete planeeringutega suunatud. Selleks, et säilitada praeguste elanike püsimist, tuleb Valga linnaruumi kohandada sobivamaks. Seminari kahe päeva vältel arutleti teemavaldkondade üle, mis aitavad väikesel linnal kohaneda ja toime tulla kahaneva asustusega. Saadud teadmised, kogemused ja soovitused kasutame ära Valga linna üldplaneeringu lähtesisukohtade koostamisel. Samas soovime, et antud seminar aitas teadvustada Valga linna hetkesisu ka sellel osalenud ministeeriumite ja riigiasutuste esindajatele. Uue üldplaneeringu koostamiseks ja selle elluviimiseks vajame ka nende abi. 

Teavet seminaril räägitust saab Valga linnaarhitekt Jiri Tintera ettekandest.

Tänaseks on valminud suunised kahanevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks. Suunised on abiks kohalikule omavalitsusele planeerimisotsuste langetamisel. Suuniseid täiendatakse Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna poolt vastavalt uuele teabele ja Eestis tekkivale kogemusele.

Piirkonna rahvastikutrendide määratlemisel saab lähtuda Statistikaameti andmetest ja hinnangutest (analüüs, andmetabel).