NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
 4. 5. DETAILPLANEERINGU RUUM...
 5. 5.3. ASJAKOHASTE MÕJUDE H...
 6. 5.3.6. ASJAKOHASTE MÕJUDE NÄIDISNIMEKIRI

5.3.6. ASJAKOHASTE MÕJUDE NÄIDISNIMEKIRI

Esitatu on näidisnimekiri koos küsimustega teemadest, mis võivad olla detailplaneeringu elluviimisel asjakohaste mõjudena käsitletavad. Enamik nimekirjas toodud mõjuvaldkondadest on ühtlasi planeeringu sisulised teemad. Millised on konkreetse planeeringuga seotud asjakohased mõjud, tuleb otsustada igal üksikujuhul eraldi.

Majanduslikud mõjud

 • Töökohad
  • Kas planeeringu elluviimine toob kaasa täiendavaid töökohti, sh kaudsed töökohti läbi täiendava tarbijaskonna lisandumise (nt tehase kavandamisel lisanduvad töötajad tarbivad ka piirkonna äriteenuseid)? Kui palju töökohti lisandub? Kas kannatada saavad olemasolevad töökohad?
 • Teenused
  • Kas kavandatava arenduse elluviimine toob piirkonda täiendavaid teenuse pakkujaid ja tarbijaid? Kas kavandatu elluviimine võib eemale peletada olemasolevaid teenusepakkujaid või nende tarbijaid?
 • Majanduse mitmekülgsus
  • Kas lisandub majandustegevust seni piirkonnas esindamata sektoris? Kas majanduskeskkond muutub mitmekesisemaks ja seetõttu jätkusuutlikkumaks?
 • Konkurents
  • Kas ja kuidas kavandatu elavdab majanduskeskkonda, suurendab konkurentsi? Kas konkurentsiolud võivad tingida ohu, et kus kavandatav tegevus „ei lähe tööle“ või „sööb“ uus arendus senise välja?
 • Kavandatava tegevuse tasuvus, sh tehnovõrkude ja (kergliiklus)teede lahenduse optimaalsus
  • Kas kavandatu elluviimine on üldjoontes majanduslikult otstarbekas? Kas tehnovõrkude lahendus on tehnilis-majanduslikult teostatav? Kuidas tehnovõrkude lahendus sobitub olemasolevate väärtustega (nt miljööväärtuslikud hoonestusalad jms)?
 • Mõju omavalitsuse eelarvele
  • Kuidas mõjutab planeeringulahenduse elluviimine kohaliku omavalitsuse tulusid ja kulusid, nt kulud teehooldusele, haridusasutustele?
 • Mõju varale
  • Kuidas kavandatu mõjutab lähiümbruse kinnisvara väärtust?
 • Planeeringu elluviimisega seotud kokkulepped
  • Kas kokkulepped on osapooltele jõukohased? Kuidas saab kohalik omavalitsus panustada planeeringu elluviimisesse (nt kaasfinantseerida teede ja taristu rajamist jms).

Kultuurilised mõjud

 • Miljööalad
  • Kas lahendus rikub miljööd või on sellega kooskõlas? Kas lahendus võimendab miljööväärtusi?
 • Väärtuslikud maastikud
  • Kas ja kuidas lahendus arvestab väärtusliku maastiku kui terviku ja selle komponentide omapäraga ja sobitub sellesse? Kas objekt domineerib väärtuslikul maastikul?
 • Vaated
  • Kas lahendus arvestab (üldplaneeringust tulenevate) ilusate vaatekohtade ja vaatesuundadega? Väljapaistvama objekti puhul vajalik täpsem analüüs, kust kuhu vaated avanevad, kas kavandatav objekt piirab/takistab või võimendab vaadet; muudab maastiku vaadet oluliselt (nt arenduse elluviimisel avaneb ebaesteetiline vaade väärtustatud vaatekohast).
 • Erinevad kultuuriväärtuslikud objektid (mälestised, kohaliku kaitse all olevad ja kohaliku kaitsestaatuseta objektid, kohalikud sümbolobjektid jms)
  • Kas objektid säilivad, kas objektide lähiala mõjutatakse, kas säilib objekti vääriline lähiala, kas vaatlemishuviga objektide (nt kirik, mõisakompleks) säilib hoonete vaadeldavus (NB – siin ei räägita üldplaneeringu järgsetest ilusatest vaadetest, mis pole reeglina väärtuslike objektide kaupa paika pandud).
 • Piirkonna tavad ja traditsioonid
  • Kas kavandatu võimaldab säilitada soovi korral piirkonnale omaseid tavasid ja traditsioone, võimendab või soodustab neid? Kas traditsioonile elulaad on peale kavandatu elluviimist võimalik?

Sotsiaalsed mõjud

Sotsiaalsetele mõjudele on sageli omane mõjude ilmnemine juba enne kavandatu elluviimist. Kuuldused arendustegevusest võivad mõjutada inimeste elukohavalikuid, kinnisvarahindu, ruumikasutust jm.

 • Sotsiaalne võrdsus, segregatsiooni vältimine
  • Kas lahendus arvestab tasakaalustatult erinevate ühiskonnagruppide vajadustega ja õigusega olla mitte diskrimineeritud? Kas tagatud on võrdsed võimalused, linnalises keskkonnas rakendatud nt 8-80 printsiipi? Kas lahendus väldib segregeerumise soodustamist, luues erinevaid elulaade võimaldavaid elukeskkondi?
 • Majanduslik toimetulek
  • Kas ja kuidas kavandatu mõjutab leibkondade majanduslikku toimetulekut?
 • Ligipääsetavus, liikuvus
  • Kas kavandatu on erinevatele gruppidele hästi ligipääsetav? Kas liikuvuslahendus arvestab erinevate gruppide vajadustega? Kuidas on lahendatud erinevad liikumisviisid – jalakäija, ratturi, autosõitja, ühistranspordi kasutaja vaatenurgad. Kas on tagatud operatiivtranspordi juurdepääs?
 • Kvaliteetne avalik ruum
  • Kas kavandatu loob kvaliteetset avalikku ruumi, arvestab universaaldisaini ja kohaloome põhimõtetega?
 • Liiklus- ja parkimisalade inimmõõtmelisus
  • Kas liiklusalade disain lähtub jalakäija vajadusest? Kas lahendus väldib „automerede“ teket, kavandab liigendatud ja haljastatud parkimisalasid?
 • Teenuste kättesaadavus
  • Kas erineva taseme teenused on elanikule, külastajale, piirkonnas töötajale kättesaadavad?
 • Sotsiaalsed häiringud
  • Kas lahendusega võivad kaasneda sotsiaalsed häiringud – nö mentaalsed mõjud, mistõttu elanikud neid enda vahetusse lähedusse ei soovi. Eriti oluline on hinnata mõjusid sotsiaalset vastuolu tekitavate objektide puhul (nt puuetega inimeste kodude, vangide rehabiliteerimiskeskuste, süstlajagamispunktide kavandamisel).
 • Turvalisus
  • Kas lahendus ohustab või tugevdab kogukonna turvatunnet (nt liikluslahendus, naabrusest erineva funktsiooni kavandamine, valgustus vms)
 • Visuaalsed mõjud – objektide nähtavus ja domineerivus, maamärgid.
  • Kas objekti rajamisega mõjutatakse olulisi vaatekohti, visuaalselt tundlikke piirkondi? Kas silmapaistev ja senist maastikupilti oluliselt muutev objekt põhjustab häiringut igapäevaselt mõjutatud gruppidele (lähedalasuvad elanikud).
 • Omavalitsuse sotsiaalse taristu jätkusuutlikkus .
  • Kuidas planeeringu elluviimine mõjutab omavalitsuse seadusjärgsete ülesannete täitmise võimet? Kas on piisavalt lasteaia – ja koolikohti, kas on vajalikud täielikud investeeringud sotsiaalse taristu edasiarendamiseks.
 • Tervis
  • Kas ja kuidas kavandatu mõjutab välisõhu ja veekvaliteeti, müraolukorda, sportimisvõimalusi, vabas õhus viibimise võimalusi, üldist heaolu?
 • Tunnetuslik mõju varale
  • Kas esineb sotsiaalse häiringuna käsitletav mõju lähielanikele varale (st ei ole majandusliku mõjuna tõestatav)?

Mõjud looduskeskkonnale

Kui detailplaneering on seotud looduslikult keerukate oludega, koostatakse sageli eelhinnang keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse osas. Eelhinnang ei pruugi aga anda piisavalt sisendit detailplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks, mistõttu võib olla vajalik ka asjakohaste mõjude raames looduskeskkonna teemadele tähelepanu pööramine. Mitmed normeeritud looduskeskkonna teemad (välisõhu kvaliteet, müra jms) tagavad ühtlasi sotsiaalset heaolu.

 • Roheline võrgustik
  • Kas roheline võrgustik jääb planeeringu elluviimisel toimima? Kas lahendus vastab üldisemas planeeringus määratud rohevõrgustiku tingimustele?
 • Haljastus, elurikkus
  • Kuidas planeeringulahendus panustab rohelisse elukeskkonda? Kas kavandatu toetab elurikkust?
 • Liigniiskus ja üleujutusalad
  • Kas planeeringuga kavandatav võib olla liigniiskusest ja üleujutusest mõjutatud? Kas arendustegevus (ja selleks vajalik maapinna täitmine/tõstmine) üleujutusohuga alal võib omakorda halvendada olukorda naaberkinnistutel?
 • Autokasutuse vähendamine/suurendamine
  • Kas lahendus vähendab või suurendab autokasutust? Kas ja kuidas planeeringulahendus toetab autovabasid liikumisvõimalusi?
 • Põhjavee kaitstus
  • Kas ja kuidas planeeringulahendus arvestab põhjavee kaitstuse tasemega?
 • Pinnavesi
  • Kuidas planeeringulahendus “tegeleb“ pinnavee teemadega? Kas veekogude äärde kavandatud tegevus on põhjendatud ja võimalikke riske arvestav? Kas lahenduses on arvestatud lumeoludega?
 • Lõhnahäiringud
  • Kas planeeringulahenduse elluviimine põhjustab lõhnahäiringuid, kas neid on võimalik leevendada? Kas mõjualas on objekte, millest lähtub lõhnahäiring ja kuidas kavandatav tegevus sel juhul sobitub?
 • Radoon
  • Kas planeeringulahenduse elluviimisel radooniohtlikkes piirkonnas on arvestatud täiendavate meetmete seadmise vajadusega?
 • Muud võimalikud keskkonnaohud
  • Kas planeeringulahendus arvestab ebastabiilsete rannikuastangute, altkaevandatud alade vms juba kujunenud keskkonnast ülenevate ohtudega?
 • Kliimamuutustega arvestamine
  • Kas planeeringulahendus arvestab kuumasaarte tekke, sagenevate äärmuslike ilmastikuolude, üleujutusohu jms-ga? Kas planeeringulahenduses on kavandatud meetmed ja tingimused keskkonna kliimamuutustega kohandamiseks?
Tags , , , ,