Eesti tuuleenergeetika ruumilise planeerimise võrdlus rahvusvahelise praktikaga

„Võrdlusriikide juhtumianalüüs planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatustest ja reformidest kohanemaks oluliste trendide ning uute väljakutsetega“ on koostatud eesmärgil arendada Eesti tuuleenergeetika ruumilist planeerimist rahvusvahelise parima praktika valguses. Analüüs põhineb veebiotsingutega leitud teabel, kohtupraktika analüüsil välisekspertidega läbiviidud intervjuudel ja…

Planeerimisseaduse mõju järelhindamine

Rahandusministeeriumi tellitud töö eesmärk on 2008–2014 läbi viidud kodifitseerimise tulemusenakehtestatud planeerimisseaduse (PlanS) mõju järelhindamine. Viis aastat seaduse rakendamist on mõistlik aeg hindamaks selle aja jooksul praktikas avaldunud kitsaskohti. Haldusreformi tulemusena on muutunud Eesti haldusjaotus ning Euroopa Liidu (EL) tasandil on…

ORME määruse ajakohastamise analüüs

„Vabariigi Valitsuse 01.10.2015 määruse nr 102 „Olulise ruumilise mõjuga ehitistenimekiri“ ajakohastamise analüüs“ on koostatud eesmärgiga hinnata olulise ruumilisemõjuga ehitiste nimekirja asja- ja ajakohasust, sealhulgas ammendava või avatudnimekirja vajadust ning teha põhjendatud ettepanekuid olulise ruumilise mõjugaehitiste nimekirja täiendamiseks ja muutmiseks. Analüüs…

Valminud on Sotsiaalse taristu väljaehitamise kokkulepete ja tasu instrumentide uuring

Sotsiaalse taristu tasu võtmine on levinud instrument Eesti suuremates linnades ning nende lähiümbruse valdades. Sotsiaalse tasu maksmises või väljaehitamiskohustuse rakendamises lepitakse huvitatud isikuga kokku vabatahtlikkuse alusel või näiteks haldusakti kõrvaltingimusena. Sotsiaalse taristuga seotud küsimuste sisustamise osas on KOV-il lai kaalutlusruum.…

Võrdlusriikide juhtumianalüüs

Planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatustest ja reformidest kohanemaks oluliste trendide ning uute väljakutsetega. Võrdlusriikide analüüs on koostatud eesmärgil arendada Eesti tuuleenergeetika ruumilist planeerimist rahvusvahelise (fookuses Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Saksamaa ja Ühendriikide) parima praktika valguses.  Analüüs põhineb:– veebiotsingutega…

Kestliku ja kvaliteetse ruumi planeerimise tööriistakasti uurimistöö konkurss

Rahandusministeerium kuulutab välja uurimistöö konkursi eesmärgiga analüüsida Eesti konteksti sobivaid kestlikku ja kvaliteetset ruumilist planeerimist toetavaid mõõdikuid ja nende saavutamist toetavaid ruumilises planeerimises kasutatavaid töövahendeid. Analüüsi põhjal tuleb välja töötada kestliku ja kvaliteetse ruumiloome töövahendite süsteemne kogum ehk tööriistakast, mis…

Hiiu mereala ruumianalüüs

Rahandusministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel viidi läbi ruumiline eelanalüüs Hiiu merealal tuuleenergeetika alade planeerimiseks. Ruumianalüüsi teostas AB Artes Terrae OÜ. Ruumilise analüüsi käigus selgitati olemasolevatele andmetele tuginedes välja, kas ja kus Hiiu merealal on põhimõtteliselt võimalik kavandada tuuleenergeetika alasid…

Esitleti Eesti väikeasulate uuendatud uuringu veebirakendust

Eesti tasakaalustatud arengu üheks probleemiks ja väljakutseks on rahvastiku vananemine ja koondumine suurematesse keskustesse. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna tellimusel ja osalusel valminud Eesti väikeasulate uuring (Hendrikson&Ko, Tallinna Ülikool 2019) selgitab välja asulate olukorra väljaspool keskuslinnu ning teeb ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks…

Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD ning Eesti ekspertide ja Euroopa Komisjoni koostöös on valminud uuring „Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafilisteks muutusteks“. Analüüs valmis kahe aasta jooksul koostöös Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ning partneriteks olnud eri valdkondade ministeeriumite, valitsusasutuste ja…

Üleriigiliste regionaalse arengu, ruumiplaneerimise ja kahanemisega kohandamise uuringud

18. veebruaril 2022 kell 10:00-17:00 toimusid veebisündmusena OECD raporti „Shrinking smartly in Estonia“ ja TalTech/SPINUnit poolt koostatud üleriigilise analüüsi „Tühjenemise mustrid: rahvastiku kahanemise mõju elamufondile ja elamute kasutusest väljalangemisele“ esitlused. Mõlema uuringu eesmärk on analüüsida Eesti väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide…

Potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate uuring

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ ülevaatamise käigus tellis Rahandusministeerium Regio AS-lt 2019. aastal kordusuuringu „Ülevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast“. Sarnane uuring telliti ka üleriigilise planeeringu koostamise alusmaterjalina 2010. aastal, mida kasutati elanike liikuvuse kirjeldamisel. Praeguste ja kümme aastat tagasi…

Kehtivate detailplaneeringute ülevaateuuring

Rahandusministeeriumi tellimusel viidi detsembris 2018 läbi “Eestis kehtivate detailplaneeringute hulga ning nende seletuskirja ja jooniste andmekandja formaadi väljaselgitamise” uuring, mille eesmärgiks oli saada teada kõigi Eestis kehtivate detailplaneeringute arv, nende säilitamise koht ja säilitamise vorming. Uuringu teostasid Skepast&Puhkim OÜ koostöös…

Eesti väikeasulate uuring

Eesti tasakaalustatud arengu üheks väljakutseks on rahvastiku koondumine suurematesse keskustesse. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna tellimusel ja osalusel valminud Eesti väikeasulate uuring ((Hendrikson&Ko, Tallinna Ülikool 2019) selgitab välja asulate olukorra väljaspool keskuslinnu ning teeb ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks nii riigi kui omavalitsuse…

Skip to content