Esitleti Eesti väikeasulate uuendatud uuringu veebirakendust

Eesti tasakaalustatud arengu üheks probleemiks ja väljakutseks on rahvastiku vananemine ja koondumine suurematesse keskustesse. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna tellimusel ja osalusel valminud Eesti väikeasulate uuring (Hendrikson&Ko, Tallinna Ülikool 2019) selgitab välja asulate olukorra väljaspool keskuslinnu ning teeb ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks…

Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD ning Eesti ekspertide ja Euroopa Komisjoni koostöös on valminud uuring „Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafilisteks muutusteks“. Analüüs valmis kahe aasta jooksul koostöös Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ning partneriteks olnud eri valdkondade ministeeriumite, valitsusasutuste ja…

Üleriigiliste regionaalse arengu, ruumiplaneerimise ja kahanemisega kohandamise uuringud

18. veebruaril 2022 kell 10:00-17:00 toimusid veebisündmusena OECD raporti „Shrinking smartly in Estonia“ ja TalTech/SPINUnit poolt koostatud üleriigilise analüüsi „Tühjenemise mustrid: rahvastiku kahanemise mõju elamufondile ja elamute kasutusest väljalangemisele“ esitlused. Mõlema uuringu eesmärk on analüüsida Eesti väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide…

Potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate uuring

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ ülevaatamise käigus tellis Rahandusministeerium Regio AS-lt 2019. aastal kordusuuringu „Ülevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast“. Sarnane uuring telliti ka üleriigilise planeeringu koostamise alusmaterjalina 2010. aastal, mida kasutati elanike liikuvuse kirjeldamisel. Praeguste ja kümme aastat tagasi…

Kehtivate detailplaneeringute ülevaateuuring

Rahandusministeeriumi tellimusel viidi detsembris 2018 läbi “Eestis kehtivate detailplaneeringute hulga ning nende seletuskirja ja jooniste andmekandja formaadi väljaselgitamise” uuring, mille eesmärgiks oli saada teada kõigi Eestis kehtivate detailplaneeringute arv, nende säilitamise koht ja säilitamise vorming. Uuringu teostasid Skepast&Puhkim OÜ koostöös…

Eesti väikeasulate uuring

Eesti tasakaalustatud arengu üheks väljakutseks on rahvastiku koondumine suurematesse keskustesse. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna tellimusel ja osalusel valminud Eesti väikeasulate uuring ((Hendrikson&Ko, Tallinna Ülikool 2019) selgitab välja asulate olukorra väljaspool keskuslinnu ning teeb ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks nii riigi kui omavalitsuse…

Skip to content