Potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate uuring

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ ülevaatamise käigus tellis Rahandusministeerium Regio AS-lt 2019. aastal kordusuuringu „Ülevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast“. Sarnane uuring telliti ka üleriigilise planeeringu koostamise alusmaterjalina 2010. aastal, mida kasutati elanike liikuvuse kirjeldamisel. Praeguste ja kümme aastat tagasi…

Ruumilise planeerimise konsultatsioonihange

Ruumiline planeerimine on Eestis avaliku halduse kohustus, kes teeb kaalutletud ja põhjendatud maakasutus- ja ehitustingimustega ruumikasutamise otsuseid. Planeerimisalase tegevuse korraldaja – riik või kohaliku omavalitsuse üksus – tagab, et planeeringu koostab asjakohase eriala kõrgharidusega ja piisava töökogemusega või vastava kutsega…

Kehtivate detailplaneeringute ülevaateuuring

Rahandusministeeriumi tellimusel viidi detsembris 2018 läbi “Eestis kehtivate detailplaneeringute hulga ning nende seletuskirja ja jooniste andmekandja formaadi väljaselgitamise” uuring, mille eesmärgiks oli saada teada kõigi Eestis kehtivate detailplaneeringute arv, nende säilitamise koht ja säilitamise vorming. Uuringu teostasid Skepast&Puhkim OÜ koostöös…

Eesti väikeasulate uuring

Eesti tasakaalustatud arengu üheks väljakutseks on rahvastiku koondumine suurematesse keskustesse. 2019. aasta alguses valmis Eesti väikeasulate uuring, mis selgitas välja asulate olukorra väljaspool keskuslinnu ning tegi ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks nii riigi kui omavalitsuse tasandil. Uuringu mõistes on väikeasulateks kõik asulad,…

Skip to content