NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 3. DETAILPLANEERINGU OSALISED

3. DETAILPLANEERINGU OSALISED

Planeerimise osalised esindavad erinevaid huve ja arvamusi. Erinevad soovid ja arusaamad viivad vaidlusteni, mille eesmärk on leida vastuvõetav kesktee. Kokkulepe, milleni jõutakse, võib olla ka selline, et keegi pole eriti õnnelik, aga ka mitte õnnetu. Erimeelsuste üleselt on osalised aga tihti ühel meelel selles, et detailplaneeringutel on arenguruumi nii sisu kui vormistuse osas.1Muuhulgas panustavad esitatava teabe ühtlustamisse nõuded planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele

Üks olulisemaid puudusi detailplaneeringutes on ebapädevad lahendused: planeering esitab vastuolulisi nõudeid ja määrab ebareaalseid tingimusi neid sisuliselt põhjendamata ning osalistega läbi rääkimata. Pahatihti selgub alles projekteerimisel, et detailplaneeringuga antud ehitusõigust ei ole võimalik realiseerida.

MEELESPEA

Pädeva planeeringulahenduse oluliseks eelduseks on arusaamine sellest, milline on:

  1. osapoolte roll ja vastutus detailplaneeringute koostamisel,
  2. planeerijate oskused ja pädevus ning
  3. võimalused nende parimaks rakendamiseks.

Põhjendamatult on levinud usk, et formaalne vastavus planeerimisseaduse sättele tagab planeerijale piisavad teadmised detailplaneeringu ainuisikuliseks koostamiseks ja võtab samaga vastutuse kohalikult omavalitsuselt. Töö koostamisel ei kaasata meeskonda vajaliku pädevusega spetsialiste.

Üheks põhjuseks on soov detailplaneeringu koostamise maksumuse arvelt kokku hoida. Planeeringu koostamise nõudesse suhtutakse kui tülikasse, võimalikult madalalt ja odavalt ületamist vajavasse künnisesse, mitte kui hea ruumi loomise võimalusse. Kokkuvõttes võib selline suhtumine osutuda oluliselt kulukamaks kui pädevate spetsialistide õigeaegne kaasamine.

Tulemuseks on detailplaneeringud, mida tuleb hakata korrigeerima või täpsustama kohe peale kehtestamist. On juhtumeid, kus sellise juhtumi lahendamiseks tunnistatakse planeeringu lahendus osaliselt kehtetuks. Halvemal juhul tehakse ehitusprojekt vastavalt vajadusele, mitte detailplaneeringu tingimustele eeldades, et kohalik omavalitsus väljastab kehtestatud detailplaneeringule mitte vastava hoone ehitamiseks projekteerimistingimused ja ehitusloa või seadustab ehitise tagantjärgi.

Vallal on väga raske ära öelda tuntud ja mõjukale inimesele, kes ehk mingil määral kohalikku poliitikat mõjutab.2Harju, Ülle. Kohus ei lubanud Jõelähtmel rannavillasid seadustada. Postimees Nädal, 14.05.2022

Kohtunik Daimar Liiv

Planeeringuga kavandame tulevikku, kuid tugineme sealjuures eilsetele teadmistele. Seda ka siis kui need on kõige uuemad. Tänaste nõuetega vastavusse viimiseks ja asjaosaliste arvamustega arvestamiseks läbib planeeringulahendus ajaliselt pika, sageli aastaid vältava menetluse. Selle kestel parimal juhul viimistletakse ja täiendatakse suurepärast visiooni, kui selline algselt olemas oli. Pahatihti aga see, mis polnud alguseski mitte kõige uuenduslikum, kulub ja vanub veelgi . Heal juhul väsib, hääbub ja kaob, olles raisanud kõigi osaliste aega. Kehtestatava lahenduse ajakohasus sõltub otseselt detailplaneeringu osalistest, planeeringu meeskonnast ning nende koostööviisist. 3Igasuguste uute asjade, harjumuste ja tavade kasutusele võtmine on keeruline protsess, mille käigus on kõik osalised sunnitud üle vaatama oma senised harjumused. Esmalt on vaja, et piisav hulk valdkonna spetsialiste end uue mõtteviisi ja uute põhimõtetega kurssi viiks ning mõistaks nende väärtust kõikidele osalistele, alates tellijast kuni lõpptarbijani välja. Hion, T., Õppigem Soome hankemudelist! Postimees, 7. juuni 2021

Detailplaneeringu koostamist on vajalik alustada sellest, et iga osaleja saab selgeks nii oma rolli kui ka teiste osaliste ootused heale tulemusele, ja ülesanded, mis tal tuleb täita ühiselt vastuvõetavale tulemusele jõudmiseks.

Peatükid

Tags , , , ,