NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
 4. 5. DETAILPLANEERINGU RUUM...
 5. 5.2. RUUMILAHENDUSE KUJUNDAMINE

5.2. RUUMILAHENDUSE KUJUNDAMINE

Tervikliku ruumilahenduse sihipäraseks kujundamiseks peab aluseks võtma kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted ja neid planeeringu koostamisel läbivalt rakendama kuni detailplaneeringu lahenduse elluviimise ja maa-ala kasutamiseni. Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete rakendamine on kokkuvõtlikult:

 • aja- ja asjakohasus;
 • otstarbekus;
 • kohandatavus, sh mitmeotstarbeline kasutatavus;
 • säästlikkus ja tõhusus e parim ruumikvaliteet majanduslikult mõistlikel tingimustel ja ressursse säästes;
 • keskkonnasõbralikkus ja kliimamuutuste pidurdamine;
 • ohutus, tervislikkus ja tervise edendamine;
 • universaalne ligipääsetavus;
 • sotsiaalse sidususe võimendamine;
 • kohaväärtuste ja eripära kandmine ning selle võimendamine, pärandi väärtustamine ja taasväärtustamine;
 • esteetiline nauditavus.

Detailplaneeringu lahendus peab olema põhjendatud ja selle kehtestamise otsus kohaliku omavalitsuse poolt kaalutletud. Selleks peab planeering sisaldama nii planeeringuala kui ka selle mõjuala analüüsil põhinevaid järeldusi ja ruumilisele arengule seatud eesmärke.

Kõige olulisem on, et detailplaneeringut koostama asudes oleks ühiselt kokku lepitud eesmärk, mida soovitakse saavutada. Detailplaneeringu tervikliku ruumilahenduse koostamisel ei saa lähtuda üksnes planeerimisseaduses toodud eesmärkide ja ülesannete ning teistest õigusaktidest tulenevate nõuete vormilisest täitmisest , planeeringualale kehtivas üldplaneeringus määratud üldistest kasutus- ja ehitustingimustest ning Maa-ameti andmekogusse koondatud maakasutuse kitsenduste kajastamisest. Ülesannete täitmisel peab lähtuma ruumilise keskkonna analüüsi järeldustest.

Järgmistes peatükkides on kirjeldatud erinevaid ruumilahenduse kujundamisel arvestamist vajavaid teemasid ja aspekte alustades lahenduste ajakohasusest ja kohapõhisusest liikudes analüüsi kaudu lahenduste kaalutlemiseni ja kujundamise väljakutseteni vastavalt planeeringu eesmärkidele. Lõpuosades on käsitletud ruumilahenduse elluviimiseks vajaliku planeeringulise sihtotstarbe määramise ning arhitektuuritingimuste seadmise võimalusi.

Peatükid

Tags , , , ,