Seminar “Mereruumi planeerimine jätkusuutliku sinimajanduse eesmärkide saavutamiseks”

Kutsume mereala planeerimise ja sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamisega tegelevaid teadlasi, eksperte ja konsultante osalema 3. juunil seminaril „Mereruumi planeerimine jätkusuutliku sinimajanduse eesmärkide saavutamiseks“. Seminaril jagavad oma kogemusi mereala planeerimise võtmes sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamise ja sotsiaal-majanduslike riskide analüüsimise võimalustest rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid Andreas Kannen ja Roland Cormier. Seminaril on olulisel kohal arutelu jagamaks kogemusi ja rikastamaks teadmisi valdkondlike tippteadmistega. 

Tegemist on suurepärase võimalusega avardada oma teadmisi sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamise ja sotsiaal-majanduslike riskide analüüsimise võimalustest.

Päevakava ja registreerimisinfo on siin. Seminar on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Seminar on inglise keeles ning viiakse läbi Rahandusministeeriumi ja projekti Plan4Blue koostöös.

Rahandusministeerium korraldab üldplaneeringu koostamise õiguslike küsimuste seminari ja toetusmeetme infopäeva

30. mail kell 11.00 toimub üldplaneeringute koostamise teemaline seminar Õiguslikest küsimustest üldplaneeringute koostamisel.

Seminaril käsitletakse üldplaneeringutega kitsenduste ja piirangute seadmist, kooskõlastamist ja kaasamist jt üldplaneeringute koostamisel tekkida võivaid õiguslikke küsimusi. Seminari üks eesmärke on saada ülevaade ja valdkonna ekspertide võimalikud juhised eelkõige üldplaneeringute koostamisel tekkinud olulisemate õiguslike  küsimuste osas. Päeva lõppu on kavandatud diskussioon ja küsimuste osa.

30. mail kell 10.00-10.45 toimub üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside toetusmeetme infopäev.

Toetust on võimalik taotleda uuringuteks ja analüüsideks, mis on vajalikud juba algatatud üldplaneeringu koostamiseks ja seotud planeerimisseaduse § 75 ülesannetega. Taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele alates 6. maist ja taotluste esitamise tähtaeg lõpeb 5. augustil 2019. Maksimaalne toetuse summa ühe kohaliku omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel eelistatakse ühistaotlusi. Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Toetusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.

Eesti väikeasulate uuring aitab kohalikku omavalitsust üldplaneeringu ja arengukava koostamisel

Eesti peamiseks väljakutseks on rahvastiku kahanemine ja vananemine ning koondumine suurematesse keskustesse. Asustuse arengu üldised suunised määratleb üleriigiline planeering Eesti 2030+ ning selle alusel koostatud maakonnaplaneeringud.

Valminud on Eesti väikeasulate uuring, mille eesmärk on välja selgitada, milline on asulate olukord väljaspool keskuslinnu ning teha ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks nii riigi kui omavalitsuse tasandil. Uuring teeb asustusüksuste tasemel kättesaadavaks üleriigiliselt võrreldavad alusandmed, mis on vajalikud asustuse arengu täpsustamiseks linnade ja valdade üldplaneeringutes ning teistes arengudokumentides. Loe edasi »

Arengud mereplaneeringu koostamisel

Mereala ruumiline planeerimine on tööriist merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala planeeringuga määratakse, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste teostamine kõige otstarbekam. Seejuures tegeletaksegi erinevate merekasutusvaldkondadega nagu näiteks kalandus, meretransport, energeetika, kultuuripärand, rekreatsioon jne.

Loe edasi »

Üldplaneeringuid koostab üle 80% kohalikest omavalitsustest

Ühinemise ja liitumise teel 2017. aastal moodustunud kohalikel omavalitsusel on kohustus algatada valimistele järgneva aasta jooksul uusi ruumisuhteid arvestav üldplaneering ning jõuda selle koostamisega kehtestamiseni hiljemalt kolm aastat pärast algatamist. Tänaseks (2019. aasta algus) koostab üldplaneeringuid üle 60 kohaliku omavalitsuse üksuse 79-st.

Loe edasi »

Ruumilise keskkonna kahanevale ja vananevale elanikkonnale kohandamine

3. detsembril 2018 toimus Riigikogu probleemkomisjoni rahvastikukriisi lahendamiseks istung, millel oli päevakorras ruumilise keskkonna kahanevale ja vananevale elanikkonnale kohandamine. Komisjonile tegi esitluse (vt ettekanne) planeeringute osakonna nõunik Andres Levald, kes selgitas kohandamise mõistet ja sisu ruumilises planeerimises ja ruumiloomes laiemalt, tutvustas kohandamise laiemat vaadet Euroopas ning kohandavat planeerimist Eestis.

Pidevate muutustega kohandamise pikaajalist plaani vajavad nii kahaneva ja vananeva elanikkonnaga piirkonnad kui ka kasvavad ja noorenevad piirkonnad. Muutusi ennetav tegevus muudab kohandamise võimaluseks, reaktiivne tegevus väljakutseks ning muutuste eiramine probleemiks. Kui ruum kohaneb stiihiliselt, suurenevad taristu majandamise kulud, ei teki kvaliteetne ruum, teenused ei ole kättesaadavad ning süveneb rahulolematus elukeskkonnaga.

Loe edasi »

Tartu planeerimiskonverents

Tartus toimus 1. ja 2. novembril planeerijate suursündmus Tartu Planeerimiskonverents. Seekordse konverentsi teema oli “Tõde ja õigus saja-aastase Eesti riigi ruumilises planeerimises”. Konverentsi ettekanded ja pildid on leitavad konverentsi kodulehelt.

Korraldusmeeskond ootab osalejaid ka järgmisel aastal. Kõik ettepanekud 2019. a konverentsi korraldamiseks ja sisuks on oodatud: planeerimiskonverents@ut.ee

Ruumilise planeerimise roheline raamat – tegevuste arutelu Tartus 31.10.2018

Juba neljandat korda korraldavad Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing novembri alguses Tartus planeerimiskonverentsi. Konverentsist on kujunenud oodatud aruteluplatvorm ja kohtumispaik paljudele, kelle töö või tegevus on seotud ruumiotsustega.

Rahandusministeerium on koostamas ruumilise planeerimise rohelist raamatut. Nagu ka 2017. aastal, korraldame konverentsile eelneval päeval rohelise raamatu teemalise arutelu. Tutvustame ruumilise planeerimise rohelise raamatu koostamise käigus tehtud tegevusi ja kujunenud arusaamisi ning selgitame koostamise edasist protsessi.

Loe edasi »

Eesti Planeerijate Ühingu seminaril anti praktikute poolne start uute üldplaneeringute koostamiseks

Autorid: Tuuli Veersalu, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna analüütik; Heiki Kalberg, Eesti Planeerijate Ühing, AB Artes Terrae OÜ; Pille Metspalu, Eesti Planeerijate Ühing, Hendrikoson & Ko OÜ ja Pille Tamm, Muhu valla maa- ja planeeringunõunik

Kohalike omavalitsuste haldusreformi käigus tekkis Eestis 2017. aasta lõpus 51 uut omavalitsust, kellel on kohustus koostada uusi ruumisuhteid arvestav üldplaneering. Neist ligi pooled on uue üldplaneeringu juba algatanud. Ka 28-st endistesse halduspiiridesse jäänud omavalitsusest pooled on koostamas uut üldplaneeringut.

79-st omavalitsusest kokku on uue üldplaneeringu algatanud 44 (seisuga 16.10.2018)

Loe edasi »