1. juulil 2015 hakkas kehtima uus planeerimisseadus

Uus planeerimisseadus on kõige lihtsamini kätte saadav Riigi Teataja koduleheküljelt, kus on võimalik näha ka kõiki seadusesse tehtud muudatusi. Lisaks planeerimisseadusele on mõnedel juhtudel vajalik tutvuda ka rakendamise seaduse ja ehitusseadustikuga. Pooleliolevate planeeringute menetluses järgitakse kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseadust.

Kuid alati ei piisa sellest, et loen seaduse sõnastust. Tihti on tarvis teada, miks mingi säte on kirja saanud ja mida täpsemalt selle sätte rakendamiselt oodatakse. Seetõttu on vajalik teada seaduse menetluskäiku ja algse Riigikogule esitatud versiooni seletuskirja. Riigikogus eelnõu menetlus on leitav siit.

Enne Riigikokku minekut koostati planeerimisseadust koos ehitusseadustikuga kokku kaheksa aastat. Nii kontseptsiooni kui ka erinevaid eelnõude versioone tutvustati pidevalt avalikkusele. Töösse kaasati üle 60 erineva huvigrupi, seal hulgas nii riigiasutusi kui erialaliite, kelle esindjad võtsid osa aruteludest ja koosolekutest. Koostamise kohta info on kättesaadav ehitus- ja planeerimisõiguse kodifitseerimisprojekti ajaveebist.

Soojas ja rohelises suvepäevas on hea meenutada rohelist raamatut

Autor Tuuli Veersalu, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna analüütik.

Euroopa Komisjoni dokumendipoliitikast on roheline raamat tuttav kui analüüsi töövahend, mille eesmärk on ergutada arutelu teatavas poliitikavaldkonnas. Eelkõige on rohelise raamatu formaat suunatud huvitatud pooltele (asutustele, üksikisikutele), keda kutsutakse üles osalema konsultatsioonides ja mõttevahetuses, mille tulemused raamatus kokku võetakse. Kui rohelises raamatus esitatakse mõtted avaliku arutelu ergutamiseks, siis järgneda võiv valge raamat sisaldab ametlikke ettepanekuid valdkonna arendamiseks. Tänu rohelisele raamatule võivad toimuda seadusandlikud arengud.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel koostatava ruumilise planeerimise rohelise raamatu eesmärk on koos huvigruppidega analüüsida planeerimise valdkonda, mõtestada selle seisu ja püüda mõista, milleni tänased tendentsid meid viivad ja kuidas juhtida arenguid paremuse suunas. Soovime vajadusel teha ettepanekuid parendusteks, muudatusteks regulatsioonides, protsessides, planeerimise juhtimises ja praktikates. Uurime ruumilise planeerimise laiahaardelist ja mitmekihilist valdkonda läbi rohelises raamatus tõstatatud konkreetsete teemade. Loodame läbi arutelude suurendada osapoolte teadlikkust ning luua aruteluplatvorm ruumilise planeerimisega seotud küsimustele. Soovime, et planeerimine jõuaks olulise debatina kõigi erakondade valimisplatvormidele. Loe edasi »

Üldplaneeringu koostamise nõustik annab nõuandeid

Üldplaneering on kohaliku ruumilise arengu aktiivse juhtimise vahend. Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks koos lisadega – olemasoleva olukorra analüüs lisa 1 ja üldplaneeringu ülesannete lahendamine lisa 2 – (edaspidi nõustik) annab suuniseid üldplaneeringu koostamise ettevalmistamiseks ja planeeringulahenduse väljatöötamiseks. Nõustiku koostas Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna poolt kokku kutsutud eksperdirühm. Nõustikku on koondatud kogu planeerimisprotsessi hõlmav sisuline juhatus olulisemate küsimuste kaupa, millele kohalik omavalitsus leiab paiklikke olusid arvestavad vastused. Tähtsamate teemade kohta esitab nõustik kontrollküsimusi ja toob välja meelespea. Teemade avamisel on nii teksti läbivalt kui ka valikuliselt peatüki lõppu lisatud täpsemat teavet pakkuvad näited.

Nõustik on abivahendiks eelkõige kohalike omavalitsuste ruumilise planeerimise spetsialistidele planeerimistegevuse korraldamisel, kuid ka kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetele, et saada ülevaade üldplaneeringu võimalustest, planeeringu koostamise protsessis aktiivselt osaleda ning langetada põhjendatud planeeringuotsuseid. Samuti abistab see nii planeeringu koostamise koostöös osalevaid ametiasutusi, planeerimise ja mõju hindamise konsultante kui ka teisi asjaosalisi. Loe edasi »

Valminud on rohevõrgustiku planeerimisjuhend

Rohevõrgustiku planeerimisjuhendi eesmärk on anda eelkõige kohalikele omavalitsustele sisulisi ja tehnilisi soovitusi üldplaneeringu koostamisel rohevõrgustiku planeerimiseks. Juhendis antakse ülevaate rohevõrgustiku olemusest, eesmärkidest ja ülesannetest ning tutvustatakse ökosüsteemse lähenemise ja ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rohevõrgustiku planeerimise kontekstis. Peamine fookus on elurikkuse kaitsel ja säilitamisel, kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel ning rohemajanduse, sh puhkemajanduse, edendamisel.

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend on  Rahandusministeeriumi poolt koostatava „Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks“ (valmib mais 2018) täpsustav juhend. Rohevõrgustiku planeerimisjuhend on koostatud Keskkonnaagentuuri tellimusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Eesti riigi poolt rahastatava projekti „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid“ (ELME) raames.

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt või otselingina siit.

 

Ruumilise planeerimise rohelise raamatu koostamine – teine arutelu 3. aprillil Tallinnas

Rahandusministeerium on koostamas ruumilise planeerimise rohelist raamatut. Selgitasime 2017. aasta lõpus toimunud tutvustusel rohelise raamatu koostamise vajadust ning käsitletavaid teemasid (slaidid on leitavad lingil https://planeerimine.ee/static/sites/2/prr-tartus-1nov2017.pdf).

Oleme saanud ja arvesse võtnud ettepanekuid täiendavate teemade käsitlemiseks ning läinud teemakäsitlustes täpsemaks. Soovime tutvustada vahepeal tehtud tööd ning järgnevat koostööd huvigruppidega.

Olete oodatud ruumilise planeerimise rohelise raamatu teisele arutelule teisipäeval, 3. aprillil kl 11-15 Tallinnas ministeeriumite ühishoones (Suur-Ameerika 1). Palun registreerige oma osalemine lingil https://goo.gl/forms/k0gcnsC39DIJ6YZq2 hiljemalt 27. märtsil.

Töödokument eelnevaks ülevaatamiseks asub siin: Tööversioon märts 2018.

Rahandusministeeriumi osalemine kohalike omavalitsuste planeeringute menetlustes

Kõik maavalitsused on alates 1. jaanuarist 2018 lõpetanud tegevuse ja nende senised ülesanded antud üle teistele, selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Planeerimismenetluses on mitmed ülesanded antud valdkonna eest vastutava ministri ehk riigihaldusministri pädevusse, kes juhib Rahandusministeeriumi vastavalt oma pädevusvaldkonnale. Kõige sagedamini osaleb Rahandusministeerium planeeringumenetlustes heakskiidu andjana, täites endisi maavalitsuste poolt täidetud ülesandeid. Küsimused ja taotlused kohaliku omavalitsuse planeeringute kohta saab saata info@fin.ee.

Maakonnaplaneeringute koostamise kohustus ning kohalike omavalitsuste planeeringute heakskiitmise ülesanded on antud Rahandusministeeriumi haldusalas olevale regionaalhalduse osakonnale. Igas maakonnas täidab ülalnimetatud ülesandeid Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna vastava maakonna talitus. Loe edasi »

Uuring arengu ruumilisest ja strateegilisest kavandamisest

Valminud on uuring arengu ruumilise ja strateegilise kavandamise seostest. Uuringu koostamisel käsitleti ruumilise planeerimise vastutusruumi muutusi alates Eesti planeerimissüsteemi taasloomisest 1990. aastatel, strateegiliste ja ruumiliste arengudokumentide seoseid maakonnaplaneeringute ja maakondlike arengustrateegiate näitel, samuti valdkonnas aset leidnud muutusi võrdlusriikides. Uuringus on esitatud ettepanekud valdkonna edasiseks korraldamiseks.

Uuringu koostasid Irbis konsultatsioonid OÜ, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja Hendrikson&Ko OÜ. Uuring on üheks aluseks ruumilise planeerimise rohelise raamatu koostamisel.

Uuringu koostamist rahastati osaliselt meetmest “Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)”.

Uuringuga on võimalik tutvuda SIIN.

Ruumilise planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel on koostamisel ruumilise planeerimise roheline raamat. Rohelise raamatu eesmärk on analüüsida ruumilise planeerimise probleemkohti, mis ei ole seotud ainult planeerimisseaduse muudatustega ja pakkuda neile võimalikke lahendusi. Rohelise raamatu koostamisele võivad järgneda seadusemuudatused või ettepanekud institutsionaalseteks muudatusteks. Rohelise raamatu eeldatav valmimisaeg on 2018. aasta lõpp.

Esimene kohtumine toimus 1. novembril 2017 Tartus, mil selgitati rohelise raamatu koostamise vajadust ja protsessi, tutvustati rohelises raamatus käsitletavaid valdkondi ja käsitlusviise. Loe edasi »

Kutselisi planeerijaid on nüüd 34

17. oktoobril 2017. aastal omistas kutsekomisjon kuuele inimesele ruumilise keskkonna planeerija kutse, tase 7.

Kutseid on väljastatud alates 2015. aasta sügisest. Kutse väljastaja on Eesti Planeerijate Ühing MTÜ.

2017. aasta kevadvoor otsustati ära jätta taotlejate vähesuse tõttu ja otsustamine laekunud taotluste üle lükati sügisesse. Sügisvoorus oli läbivaatamisel kaheksa taotlust.

Värsked kutselised ruumilise keskkonna planeerijad, kes omavad õigust koostada iseseisvalt planeeringuid on Pille Hein, Anne Karjus, Ülle Luuk, Kairi Mänd, Margis Sein ja Kadri Vaher. Kutse on omistatud viieks aastaks. Nüüdseks on Eestis kutse saanud kokku 34 planeerijat.

Teatavasti saab planeerimisseaduse kohaselt planeeringuid koostada vaid asjakohase eriala kõrgharidusega ja piisava töökogemusega või vastava kutsega isik ehk planeerija.

Järgmine taotlusvoor ruumilise keskkonna planeerija kutse saamiseks toimub 20. veebruaril 2018. Teave taotluste esitamise korra kohta on Eesti Planeerijate Ühingu kodulehel.