NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 2. DETAILPLANEERINGU OLEMUS

2. DETAILPLANEERINGU OLEMUS

Detailplaneeringu koostamine ehk detailplaneerimine on kokkuleppe saavutamise protsess, millega antakse detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel või juhtudel seaduslik alus ehitusõiguse ja tingimustena uute hoonete ehitamiseks, olemasolevatele hoonetele juurdeehituse tegemiseks, maa-alade kruntideks jaotamiseks ja vajadusele vastavalt maatükkide piiride muutmiseks.

Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine1vt 2.1. DETAILPLANEERING PLANEERINGUTE SÜSTEEMIS – Planeerimine.ee ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine, hinnates, selgitades ja arvestades kavandatava muudatuse tervikmõju lähialal.

Detailplaneering on kohaliku omavalitsuse nägemus sellest, kuidas planeeritavat ala tulevikus kasutatakse, arvestades seejuures kohaliku omavalitsuse arengueesmärke, sh keskkonnaeesmärke ja avalikku huvi ning huvitatud isiku ja piirkonna elanike arvamusi.

Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks.2vt 6.1. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMINE – Planeerimine.ee.

Peatükid

Tags , , , ,