Juhendid ja uuringud

Ruumiline planeerimine annab geograafilise väljundi ühiskonna majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja keskkonnapoliitikale. Ruumiline planeerimine on suunatud tasakaalustatud regionaalse arengu saavutamisele ja ruumi füüsilisele organiseerimisele vastavalt üldisele strateegiale. Ruumilise planeerimise eesmärk on võimaldada erinevate huvide, vajaduste ning avalike hüvede kaalumise ja harmoniseerimise kaudu terviklikku ja sidusat ruumilist arengut, arvestades keskkonnakaitset, loodusvarade säästlikku kasutust ning kultuuripärandi säilimist ja kaitset ning arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

Selleks, et teha kvaliteetsemaid planeeringuid, on erinevad osapooled koostanud mitmeid juhendeid ja uuringuid, mis suunavad otsuse tegijat leidma paremaid ruumilahendusi.

Ruumilise planeerimise roheline raamat

Planeerimisseaduse 2. peatükk: planeerimise põhimõtted

Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks

Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihanke läbiviimiseks

Planeeringu jooniste digitaalsed kihid

Olulise ruumilise mõjuga ehitise planeerimine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja Natura hindamise juhendid

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend

Kahaneva asustusega piirkondade planeerimissoovitused

Tühjeneva elukeskkonna kohandamise juhend

Muinsuskaitse ja kultuuripärand üldplaneeringutes

Kõiki kaasav elukeskkond

Ligipääsetavus

Turvaline elukeskkond

Päästeameti roll planeeringute koostamisel

Eesti väikeasulate uuring

Kehtivate detailplaneeringute ülevaade

Potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate uuring

Skip to content