NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 3. DETAILPLANEERINGU OSAL...
  5. 3.3. PLANEERIMISKONSULTANT

3.3. PLANEERIMISKONSULTANT

Pädeva planeeringulahenduse koostamisel vastutab nii planeeringu sisu kui vormi eest ruumilise keskkonna planeerija, kes moodustab planeeringu iseloomust lähtuvalt pädeva planeerimismeeskonna ning juhib selle tegevust. Ruumilise keskkonna planeerija võib olla nii planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse palgal kui ka väline planeerimiskonsultant, kellelt on tellitud planeeringu koostamine ja nõustamine.

Planeerimiskonsultandi all laiemalt mõistame nii ruumilise keskkonna planeerijat (arhitekt, maastikuarhitekt, geograaf, kutsega planeerija) kui ka planeerimismeeskonda või planeeringu eriosa nõustavat konsultanti.

Planeerimiskonsultant annab nõu selliste tööosade ja probleemide lahendamisel, milleks planeeringu koostamise korraldajal puudub piisav oskusteave või aeg. Erialaeksperdina koostab konsultant detailplaneeringu ruumilahenduse arvestades tellija poolset arenguvisiooni, üldisemaid arengudokumente, keskkonna eripära ja kohaliku omavalitsuse tehtud otsuseid või suuniseid, samuti nõustab osapooli parimatest praktikatest lähtuvalt. Hea ja elluviidava planeeringu kehtestamiseni viiva koostöö üheks aluseks on mõistlikult ning arvusaadavate tingimustega korraldatud ruumilise keskkonna planeerimise konsultatsioonihange. 1Sellise hanke hõlbustamiseks on koostatud soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihanke läbiviimiseks.

Spetsialistina võib ruumilise keskkonna planeerija lisaks planeeringu koostamise juhtimisele koostada osa, mille jaoks on tal olemas vajalik pädevus, samuti olla detailplaneeringu tehniline koostaja ja vormistaja. Planeerimiskonsultandi seisukohad ja sõnumid peavad olema selged, sisendi ja tagasiside andmine kiired, lahendusvariantide esitamine, nende võrdlemine ja otsuste tegemine põhjendatud, koostöö piisav ning suhtekorraldus läbi mõeldud.

Üksikasjadesse süvenev detailplaneeringute koostamine ja vormistamine, mida soovitakse mõnes kohalikus omavalitsuses näha sisuliselt eelprojekti detailsuses, ei loo iseenesest eeldusi kvaliteetse ja tasakaalustatud ruumilahenduse kujunemiseks. Märksa olulisem on kohaliku omavalitsuse korraldatav sisuline arutelu, eesmärkide selgitamine ning laiem kokkuleppimine tegevustes planeerimisest ehitamiseni, mis on vajalikud kvaliteetse ruumilahenduse saavutamiseks .

Planeerimiskonsultandilt eeldab nii planeeringu koostamise korraldaja kui ka huvitatud isik usaldusväärsust, hoolsust, teadmisi ja meeskonna moodustamise oskust, et oleks tagatud detailplaneeringu koostamisega seotud meeskonna sisuline pädevus.2Planeerimisseadus § 4 lg 6

Tuleb tõsta nii kohaliku omavalitsuse teadlikkust ja julgust nõuda pädeva meeskonna kaasamist aga ka tuge selle kaasamiseks.

Üldjuhul palkab planeerimiskonsultandi planeeringu algatamise taotleja ehk huvitatud isik.3 Konsultandi valik on üks olulisimaid otsuseid, mida omanik või klient teeb. Õige konsultandi valik on äärmiselt oluline. „Klientide teadlikkus konsultandi valimise tähtsusest ja konsultandi valiku mõjust valmisprojekti üldisele kvaliteedile peab paranema“ ja et „konsultantide valimine on kogu projekti edukuse jaoks selle eluea jooksul äärmiselt oluline; projekti kuludest väikese summa, kuni 1% kokkuhoidmine (konsultatsioonitasu arvelt) ei ole mõistlik, arvestades võimalikke riske“. Abimaterjal: FIDIC juhend konsultandi valimiseks. Tuleb arvestada, et kui planeerija hangib huvitatud isik, siis kipub ta otseste kulude pealt kokku hoidma. See võib väljenduda planeeringut koostava planeerija pädevuses ning takistada vastuvõetavale lahendusele jõudmist. Huvitatud isiku ja planeerimiskonsultandi vahelises lepingus peavad planeeringu ruumilahenduse kvaliteeti mõjutavad üksikasjad, sh meeskonna pädevus võimaldama tagada kohaliku omavalitsuse suuniste sisulise täitmise.

Tags , , , ,