Planeeringute andmekogu

Rahandusministeerium on välja arendamas üleriigilist ühtset planeeringute andmekogu (PLANK), mis koondab kokku kõik kehtestatud planeeringud. Andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud. Keskne andmekogu tagab andmete õigsuse ning võimaldab erinevatel huvipooltel olla kindlad, et kättesaadav planeering on kõige kaasaegsem ja selle põhjal saab hakata näiteks koostama ehitusprojekti.

Arendatav andmekogu teeb suure hüppe edasi planeeringute andmete digitaliseerimise valdkonnas. Andmete paremaks töötlemiseks ja kättesaadavamaks tegemiseks tuleb esitatavad andmed vormindada masinloetavaks. Sellega kaasneb standardiseeritud vormistusnõuded, mis tagab efektiivsema ja tulemuslikuma andmete pärimise ja kasutamise.

Täpsema analüüsi andmekogu loomise vajadusest leiab siit: Reach-U ja Civitta Eesti AS 2019

Projekt “Riigi ja kohalike omavalitsuste planeeringute andmekogu” on rahastatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Ajakava

Andmekogu avalikustatakse märtsis 2022. Selleks ajaks on PLANK-i kantud vormistusnõuete määrusele vastavad planeeringud. Kõik varasemad kehtestatud planeeringud digitaliseeritakse ning tehakse samuti andmekogus kättesaadavaks peale andmekogu valmimist.

Ajakava

1 etapp
Etapi tulemiks on andmemudel planeeringute põhiandmete osas, selle realisatsioon andmebaasis koos olemasolevate migreeritud andmetega.

2 etapp
Etapi tulemina on võimalik migreeritud planeeringute andmeid vaadelda nii tärkvormis kui kaardil. Kasutajail tekib ettekujutus rakenduse navigatsioonist ning kujundusest.

Esmased kasutajaliidese kavandid

Andmekogu esileht
Andmekogu esileht

Andmekogu otsingu tulemused

3 etapp
Etapi tulemiks on koostatud kasutuslood ja protsessijoonised andmete esitamise, sh muudatuste esitamise kohta süsteemis. Erinevates rollides lõppkasutajal on võimalik siseneda süsteemi ja alustada planeeringu andmete esitamist.

Korraldaja vaade planeeringu esitamisel. Jaotatud nelja sammuks: õiguslik alus -> planeeringu failide lisamine -> ülevaatamine ja täiendamine -> kinnitamine ja avalikustamine.

Planeeringu failide esitamine

4 etapp
Analüüsi tulemusel on spetsifitseeritud kõik reeglid, mis rakenduvad planeeringu importfailidele ja planeeringu andmetele tervikuna. Samuti on täpsustatud, kas ja milliseid automaatseid muudatusi süsteem teeb varasemates või seotud planeeringutes uue planeeringu või muudatuse esitamisel.

4 etapi tulemid:
Kutsume kasutajaid andma arenduses olevale planeeringute andmekogule tagasisidet.

Rakendus testimiseks (beta): www.planeeringud.ee
Kassifikaatorid – tabel andmekogu klassifikaatorite kohta, kus kirjeldatud, kuidas kihte nimetada, kuidas faile nimetada, et andmekogu automaatselt tuvastaks jms.
Nõuded importfailidele – kirjeldus, millised elemendid ja atribuudid on failiformaatidel lubatud.
Detailanalüüs – põhjalikum selgitus, kuidas andmekogu käitub ja millised reeglid on seatud planeeringuandmete esitamisel. Andmete kontrollimise reeglid on kirjeldatud punktis 4.1.1, kuid andmete esitamisel annab tagasisidet ka andmekogu ise.

Tagasiside või lisainfo saamiseks palun kontakteeru andmekogu tooteomanikuga Kermo Mägi, kermo.magi@fin.ee

5 etapp
Etapi tulemusena on kasutajaliideses realiseeritud kõik planeeringute esitamisega seotud töövood. Lõppkasutajatel on võimalik testida planeeringuid kogu elutsükli ulatuses.

6 etapp
Etapi tulemusena on loodud võimekus planeeringute andmete kasutamiseks teistes süsteemides ja kaardirakendustes. Tagatud on kehtestatud ajakohaste planeeringute andmete digitaalsel kujul kättesaadavus ja teabe taaskasutamine.

7 etapp
Etapi tulemusena on kasutajaliideses täienenud otsingute ja päringute mootor. Loodud võimalused arvestavad nii erinevate kasutajarollide kui planeeringliikidega, samuti vajalike juurdepääsupiirangutega.

8 etapp
Etapi tulemusena on loodava andmekogu kõik funktsionaalsed vajadused kaetud ning läbinud ka esmase testimise.

9 etapp
Etapi tulemusena on valminud ühtne planeeringute andmekogu kehtestatud planeeringute haldamiseks ja säilitamiseks. Andmekogu võimaldab tagada Eestis kehtivate ajakohaste planeeringute andmete digitaalsel kujul kättesaadavuse ja teabe taaskasutatavuse suurendades nii avalike teenuste ja teabe kättesaadavust ning lihtsustades protsesse.

Soovid lisainfot?

Arendustöödesse on kaasatud erinevad huvitatud osapooled, kellede seas on planeeringute esitajad ja koostajad. Kui soovid samuti arendustöödes kaasa rääkida või küsida täiendavat infot, siis võta ühendust PLANK tooteomanikuga:
Kermo Mägi
kermo.magi@fin.ee

Skip to content