Kehtivate detailplaneeringute ülevaateuuring

Rahandusministeeriumi tellimusel viidi detsembris 2018 läbi “Eestis kehtivate detailplaneeringute hulga ning nende seletuskirja ja jooniste andmekandja formaadi väljaselgitamise” uuring, mille eesmärgiks oli saada teada kõigi Eestis kehtivate detailplaneeringute arv, nende säilitamise koht ja säilitamise vorming. Uuringu teostasid Skepast&Puhkim OÜ koostöös Arhiivikonsultatsioonid OÜ-ga.

Uuringu tulemused näitavad, et Eestis kehtib ligikaudu 15 000 detailplaneeringut, millest kolmandik on endiselt kättesaadavad üksnes paberkandjal ning paljudes omavalitsustes puudub inforegister kehtivate detailplaneeringute säilitamiseks. Kuid on omavalitsusi, kes juhivad nii planeeringute koostamist täielikult digitaalselt kui säilitavad neid digitaalsetes andmebaasides. Kõikvõimalikud vahepealsed lahendused jäävad nende äärmuste vahele.

Uuring viidi läbi kaheosaliselt. Esmalt koondati omavalitsustelt andmekorje käigus esialgne informatsioon kehtivate detailplaneeringute hulga ja säilitamise koha kohta. Selleks tehti omavalitsustele kirjalikud päringud. Päringute käigus saadud informatsioon töödeldi, koguti avalikest infosüsteemidest (nt digitaalsetest registritest) täiendavalt informatsiooni ning püstitati täpsustavad küsimused omavalitsustele. Teises etapis külastati vajadusel omavalitsusi paberkandjal planeeringute läbitöötamiseks, arhiivide külastuseks ning omavalitsuste arvutivõrgus sisalduvate elektroonsete materjalide läbitöötamiseks.

Töö tulemused koondati omavalitsuste kaupa kahte andmetabelisse: detailplaneeringute hulk ja säilitamise koht ning säilitamise formaat.

Skip to content