Tees 7: Kalmistuseaduse § 4 näeb ette, et kalmistu rajamisel ja laiendamisel nähakse planeeringuga ette vähemalt 50 meetri laiune vöönd kalmistu välispiirist, koostatav planeering aga ei näe puhvertsooni rajamist ette, kuna planeeringus ei kavandata kalmistu rajamist ega laiendamist

Üldplaneeringuga tehakse samuti ruumilise planeerimise otsuseid. Kalmistu laiendamise või uue kalmistu kavandamisel tuleb arvestada kalmistuseaduse § 4 esitatud nõuetega, sh tuleb kalmistule ette näha vähemalt 50 meetri laiune puhvervöönd kalmistu välispiirist. Sinna on keelatud rajada ehitisi ja planeerida maakasutust, mis võib põhjustada kalmistul müra, välja arvatud kalmistut teenindav rajatis. 

Meede aitab ennetada olulisi negatiivseid mõjusid ka vastupidi – näiteks kalmistu läheduses olevale elukeskkonnale. Uue elukvartali paiknemine kalmistu läheduses võib olla ebameeldiv üllatus tulevastele elanikele, kes ei soovi argielus osa saada kalmistul toimuvatest tseremooniatest. Nii on 50 meetri laiune vaikuse ja rahutsoon tarvilik nii kalmistu kui naaberala parema planeerimise võtmes. Siingi tuleb arvestada, et tiheasustusalas ja harjumuspärases keskkonnas võib see tsoon ka olemata olla (näiteks piirneb Vana-Pärnu kalmistu vahetult väljakujunenud elamualaga).

Lisaks tuleb meeles pidada, et kalmistuseadusega on reguleeritud kalmistu rajamist, haldamist, kasutamist, matmiseks sulgemist puudutavad küsimused ning kehtestatakse surnu kalmistule matmise ja tuhastamise nõuded. Kultuurimälestiseks tunnistatud kalmistute laiendamisel, haldamisel ja matmiseks sulgemisel tuleb arvestada ka muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

Skip to content