Planeeringute menetluse infosüsteem

Digilahendustega on võimalik muuta planeeringute koostamist kiiremaks, efektiivsemaks ja kaasavamaks.

2020. aastal viidi Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös läbi planeeringute menetluse infosüsteemi eelanalüüs. Töö eesmärk oli selgitada välja kasutajate vajadused planeeringute menetlemisel ning leida parimad võimalused planeeringute menetlemiseks kasutatava ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi loomiseks. CGI Eesti juhtimisel läbi viidud analüüsis näidati ära nii sisulised kui ka infotehnoloogilised lahendused planeeringumenetluste tõhustamiseks.

2022. aastal viidi Euroopa Liidu Regionaalarengufondi rahastusel läbi planeeringute menetluse infosüsteemi funktsionaalsete nõuete ning e-ehituse komponentide taaskasutusvõimaluste määratlemise analüüs. Töö eesmärk oli koostada 2020. aastal läbi viidud ärianalüüsi alusel täiendav eelanalüüs, mille raames tuli otsustada arendatavad funktsionaalsused ning seotud olulised asjaolud. Näiteks kas ja kuidas taaskasutada e-ehituse või muude riiklike infosüsteemide (X-GIS, Viimsi GIS-lahendus vm) arendustes ja kasutusel olevaid komponente. Lähtuvalt projekti tellimusest oleks infosüsteemi näol tegemist üleriigilise ühtse keskkonnaga, mis võimaldaks saada ülevaadet pooleliolevatest planeeringumenetlustest ja nendega seotud andmetest, muudaks protsessi tõhusamaks ja ühtlustaks menetlust erinevates omavalitsustes, lihtsustaks planeeringute sisust aru saamist ning tagaks menetluse läbipaistvuse, tõstaks ruumiloome kvaliteeti, tooks nii planeeringu koostamise korraldajate, huvitatud isikute (maaomanike, arendajate), planeerimiskonsultantide, projekteerijate, planeeringuprotsessides osalevate asutuste kui ka avalikkuse jaoks kaasa ressursisäästu. Samuti tekib digitaalsete andmete vahetamise võimalus teiste ehitusetappidega (ehitusregister, kinnisvara hooldus ja korrashoid, ringmajandus jt).

Eesmärgi saavutamiseks teostati analüüs, mille käigus selgitati välja, mis oleks planeeringute menetluse infosüsteemi minimaalne töötav toode ehk MVP (minimum viable product), mis omakorda oleks aluseks planeeringute menetluse infosüsteemi arendamise tellimiseks. Analüüsi aluseks võeti CGI poolt koostatud dokumentatsioon. Käsitletavaid teemasid arutati töörühmades, teostati tehnilist analüüsi ja ärianalüüsi, kaasati planeeringukonsultante ning viidi läbi kaks valideerimisseminari huvitatud osapooltega.

4. aprill 2023

Rahandusministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga hakkab arendama selle poolaasta lõpus üleriigilist planeeringute menetluse infosüsteemi, mille valmimiseks on planeeritud 30 kuud. Hetkel on käimas raamlepingu minikonkurss, mille tulemused kinnitatakse enne jaanipäeva. Seejärel algavad eeltegevused, et alustada septembrist detailanalüüsi ja sellega seotud tehniliste töödega. Soovime kaasata valdkonna spetsialiste fookusgruppidesse, kus saaksime arutada planeeringute menetlemise teemasid ja probleeme. Arvestades esialgset hinnangut, toimuvad fookusgruppide koosolekud vähemalt üks kord nädalas.  

Ootame huvilisi, kes soovivad osaleda fookusgruppides andmaks oma panus uude e-eesti eduloosse. Oma valmisolekust osaleda fookusgrupis palume teada anda järgmise vormi kaudu: Planeeringute menetluse infosüsteemi fookusgrupis osalemine

Lisainfo saamiseks palume pöörduda PLANIS projektijuhi Teele Kukk poole aadressil teele.kukk@mkm.ee

Skip to content