Planeeringute menetluse infosüsteem

Digilahendustega on võimalik muuta planeeringute koostamist kiiremaks, efektiivsemaks ja kaasavamaks.

2020. aastal viidi Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös läbi planeeringute menetluse infosüsteemi eelanalüüs. Töö eesmärk oli selgitada välja kasutajate vajadused planeeringute menetlemisel ning leida parimad võimalused planeeringute menetlemiseks kasutatava ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi loomiseks. CGI Eesti juhtimisel läbi viidud analüüsis näidati ära nii sisulised kui ka infotehnoloogilised lahendused planeeringumenetluste tõhustamiseks.

2022. aastal viidi Euroopa Liidu Regionaalarengufondi rahastusel läbi planeeringute menetluse infosüsteemi funktsionaalsete nõuete ning e-ehituse komponentide taaskasutusvõimaluste määratlemise analüüs. Töö eesmärk oli koostada 2020. aastal läbi viidud ärianalüüsi alusel täiendav eelanalüüs, mille raames tuli otsustada arendatavad funktsionaalsused ning seotud olulised asjaolud. Näiteks kas ja kuidas taaskasutada e-ehituse või muude riiklike infosüsteemide (X-GIS, Viimsi GIS-lahendus vm) arendustes ja kasutusel olevaid komponente. Lähtuvalt projekti tellimusest oleks infosüsteemi näol tegemist üleriigilise ühtse keskkonnaga, mis võimaldaks saada ülevaadet pooleliolevatest planeeringumenetlustest ja nendega seotud andmetest, muudaks protsessi tõhusamaks ja ühtlustaks menetlust erinevates omavalitsustes, lihtsustaks planeeringute sisust aru saamist ning tagaks menetluse läbipaistvuse, tõstaks ruumiloome kvaliteeti, tooks nii planeeringu koostamise korraldajate, huvitatud isikute (maaomanike, arendajate), planeerimiskonsultantide, projekteerijate, planeeringuprotsessides osalevate asutuste kui ka avalikkuse jaoks kaasa ressursisäästu. Samuti tekib digitaalsete andmete vahetamise võimalus teiste ehitusetappidega (ehitusregister, kinnisvara hooldus ja korrashoid, ringmajandus jt).

Eesmärgi saavutamiseks teostati analüüs, mille käigus selgitati välja, mis oleks planeeringute menetluse infosüsteemi minimaalne töötav toode ehk MVP (minimum viable product), mis omakorda oleks aluseks planeeringute menetluse infosüsteemi arendamise tellimiseks. Analüüsi aluseks võeti CGI poolt koostatud dokumentatsioon. Käsitletavaid teemasid arutati töörühmades, teostati tehnilist analüüsi ja ärianalüüsi, kaasati planeeringukonsultante ning viidi läbi kaks valideerimisseminari huvitatud osapooltega.

september 2023

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostöös Kliimaministeeriumiga hakkab käesoleva aasta lõpus arendama üleriigilist planeeringute menetluse infosüsteemi PLANIS. Kevadel 2023 alustasime tegevusi planeeringute menetluskeskkonna väljaarendamiseks ja viisime läbi esimese hanke. Hanke tulemusel selgus, et hangitav maht ületab eelarve piire ning lähteülesanne vajab täpsustamist. Hetkel on koostamisel uus lähteülesanne, mis saab olema oluliselt väikesemahulisem kui eelmine. Piiratud eelarve tõttu saab PLANISe esimene versioon olema väga minimaalse funktsionaalsusega paari väga olulise funktsiooniga, mis tagab menetluse efektiivsuse. Planeeringute menetluskeskkonna arendustest teavitame täpsemalt pärast uue hankemenetluse läbiviimist ja lepingu sõlmimist arendajaga. 

Mis on planeeringute menetluse infosüsteem, saab lugeda siit.

Soovime kaasata valdkonna spetsialiste fookusgruppidesse, kus saaksime arutada planeeringute menetlemise teemasid ja probleeme. Ootame huvilisi, kes soovivad osaleda fookusgruppides andmaks oma panus uude e-eesti eduloosse. Oma valmisolekust osaleda fookusgrupis palume teada anda järgmise vormi kaudu: Planeeringute menetluse infosüsteemi fookusgrupis osalemine

Lisainfo saamiseks palume pöörduda PLANIS tootejuhi Kermo Mägi poole aadressil kermo.magi@agri.ee

Skip to content