NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 3. DETAILPLANEERINGU OSAL...
  5. 3.2. HUVITATUD ISIK

3.2. HUVITATUD ISIK

Detailplaneeringu algatamist taotleb planeeringu koostamisest huvitatud isik, kellel on konkreetse tegevuse arendamise soov, ruumilahenduse visioon või ehituskava, millele tuleb planeeringu koostamise kaudu saada nõuetele vastav ehitusõigus ja -tingimused.

Huvitatud isik esindab eelkõige isiklikku või kitsa ringi isikute huvi sobiva ruumilahenduse saavutamiseks. Eelkõige on ta huvitatud, et tema visiooni ja arenguplaanidega arvestatakse.

Huvitatud isikul on vahendid või võimalused kaasata vahendeid visiooni osaliseks või terviklikuks teostamiseks ja ta võtab üldjuhul lahenduse elluviimiseks kohustused.

Huvitatud isikule läheb eelkõige korda planeeringu koostamise aeg ehk võimalikult kiire menetlus, koostöö ja kaasamise tõhus juhtimine ja kõigi vajalike osapoolte kaasamine kohaliku omavalitsuse poolt. Ta ootab detailplaneeringu osaliste aga eelkõige ametkondade kiireid ja konkreetseid otsuseid, kuid samuti ka avatud suhtlemist, õigeaegset tagasisidet ja selget sisendit planeeringuga lahendamist vajavate aspektide osas.

Teiselt poolt peab planeeringust huvitatud isik mõistma, et ühe visiooni elluviimiseks võib olla mitmeid võimalusi. Neist parima valikuks ja läbitöötamiseks peab planeeringu koostamisel hindama ja kaaluma erinevaid variante. Üksnes kinnisvaramüügi eesmärgil ette võetud kindlakujulise arenduse vormistamiseks koostatud detailplaneeringud võivad olla madala sisulise kvaliteediga ja kestliku toimimise osas läbimõtlemata1Ainult müügi eesmärgil tehtavad arendused võivad olla küll arendajale sobilikud, kuid koormavad tulevastele elanikele ja pikas perspektiivis ka kohalikule omavalitsusele ning säästva arengu põhimõtetega sobimatud. Nt puuduvad või kasutamisvõimalusteta rohealad, autokesksus sobivate ühistranspordiühenduste puudumisel, kommunikatsioonid paiknevad kaugel või ei vasta vajadustele jms läbimõtlemata lahendused.

Siinkohal sõltub tulemus taas kohalikust omavalitsusest, kes vastutab suuremast pildist lähtuvalt elukeskkonna kvaliteedi pikaajalise parendamise eest. Kohalik omavalitsus võib olla ka ise detailplaneeringu koostamise algataja, et huvitatud isikuna ellu viia üldplaneeringu üldised arengueesmärgid.

Tags , , , ,