Tees 3: Kultuurimälestiste ja/või nende kaitsevööndite kajastamine üldplaneeringu kaardimaterjalil registrinumbrite või nimetuse täpsusastmega ei ole mõistlik, kuna kaartidel on liiga palju infot ja need ei jää lõpuks loetavad; kultuurimälestiste paiknemise kohta saab infot Kultuurimälestiste registrist ja Maa-ameti kultuuripärandi kaardikihilt, üldplaneering kajastab vaid kohalikku ning üldplaneeringuga kavandatavaid tegevusi

Riiklikke mälestisi tuleb üldplaneeringus kajastada kaardil just seetõttu, et nendega osataks planeerimisotsuste tegemisel arvestada. Lisaks ümbritseb mälestisi kaitsevöönd (enamasti u 50 m mälestise kontuurist), st mälestised avaldavad mõju vähemalt 50 m raadiuses paiknevale kohalikule substantsile ja see on ruumiotsuste tegemisel vajalik info igale üldplaneeringu kasutajale (kohalikule omavalitsusele, omanikule, planeerijale, projekteerijale jt). Mälestise kaitsevööndite kajastamine kaardil ei ole nõutav, küll aga tuleb joonise legendi kirja panna viide, et mälestistel on kaitsevöönd reeglina 50 m objekti või kinnistu piirist, ning konkreetse mälestise kaitsevöönd tuleb välja selgitada riiklikust kultuurimälestiste registrist.

Riiklik kultuuripärand peab olema üldplaneeringu kaardikihil esitatud loetavate tingmärkide abil (sh alana esitatud mälestised), et teave oleks piisav ja kättesaadav ning kajastatud samaväärselt muude samaväärsete, nt riikliku keskkonnakaitse ja riigimaanteede piirangutega (ka neid üldplaneeringus ei kehtestata, kuid neid kajastatakse ja nendega arvestatakse). 

  • Heaks eeskujuks saab siin tuua koostamisel oleva Tartu linna üldplaneeringu 2040+ , kus kõik vajalik on nii kaardikihil kui eraldi peatükina olemas ja lihtsalt kasutatav.

Nendel omavalitsustel, kus ei ole võimekust üldplaneeringu infot kuvada virtuaalkaardina, tuleb lahendada riikliku (ja ka kohaliku) kultuuripärandi küsimuse kajastamine joonistel viisil, mis on arusaadav ja loetav. 

Riikliku kultuuripärandi kaardil kajastamist toetab ka määrus “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“: 

  1. määruse § 2 lg 2: planeering peab olema selge ja üheselt mõistetav ning planeeringu seletuskiri ja joonised peavad olema omavahel kooskõlas
  2. määruse § 2 lg 5: planeering vormistatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et seda on võimalik loetaval kujul välja trükkida ja veebis esitleda.
Skip to content