Tag Kodanikule

8. ALLIKAD

Detailplaneeringute koostamise terviklik teoreetiline-praktiline ülevaade. Eesti Planeerijate Ühing; Eesti Arhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit. Pärnu 2020. Eesti arhitektuurivõistluste juhend. EAL 2013. Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste analüüs. Civitta, Artes Terrae 2020. Eesti inimarengu aruanne 2019 Linnastunud…

7. SÕNASTIK

Arhitektuuritingimused ka arhitektuursed tingimused (PlanS) või arhitektoonilised tingimused on üldplaneeringu alusel või kehtestatud detailplaneeringuga terviklahenduse elluviimiseks antavate tingimuste osa mis moodustab lahutamatu terviku ehitise arhitektuurilahenduse teostamiseks vajalike ehituslike ja kunstiliste tingimustega. Projekteerimistingimustega ei anta arhitektuurseid, ehituslikke ja kunstilisi tingimusi kehtestatud…

6.4.2.2. PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLEMINE

Ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimuste avatud menetluse korraldamine kohalikule omavalitsusele kohustuslik siis, kui alal on kehtiv detailplaneering. Juhul kui kehtivat detailplaneeringut ei ole – olenemata sellest, kas seda pole koostatud või on see kehtetuks tunnistatud –, siis edasises menetluses ei lähtuta…

6.4.2.1. PROJEKTEERIMISTINGIMUSED ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEKS

Üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine on planeerimisseaduses selgelt määratletud kui lähiaastate ehitustegevuse aluseks oleva detailplaneeringu eesmärk. Detailplaneeringu koostamise ja detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel on üldplaneering projekteerimistingimuste andmise alus. Kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral asendada…

6.4.2. PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimused ei asenda planeerimist, vaid võimaldavad täpsustada ruumilisi tingimusi üldplaneeringu või detailplaneeringu elluviimisel, nt hoone asukoha või mahu, arhitektuursete või liikluskorralduslike tingimuste täpsustamisel, detailplaneeringus toodud otstarvete vahekorra mõningasel muutmisel, avaliku ruumi, haljastuse, heakorra, korterite arvu jms käsitlemisel jne. Projekteerimistingimused aitavad…

6.4.1. DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu koostamisel on kohalikul omavalitsusel kohustus seada eesmärgiks parim ruumilahendus, viia detailplaneeringu menetlus läbi eesmärgipäraselt, tõhusalt ja läbipaistvalt, kuid samas võimalikult lihtsalt, kiirelt ning üleliigseid kulusid vältivalt. Väljakutsed: Detailplaneeringu algatamise taotlejana on huvitatud isik vastuolulises olukorras juba taotluse esitamisel. Ühelt…

6.4. DETAILPLANEERING JA PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Üldlevinud on küsimus, millal võib põhjendatult loobuda detailplaneeringu koostamisest ja selle asemel väljastada projekteerimistingimused ning millal tuleb koostada uus detailplaneering. Mida tuleb sellise kaalutlusotsuse tegemisel arvestada? Mis on planeeringulahenduse täpsustamine, mis muutmine? Kuna valdavalt on detailplaneeringu koostamise eesmärk kirjeldatud selle…

6.3.1.4. MUUDATUSTE SISSEVIIMINE

Valdav on praktika, et detailplaneeringu osalisel kehtestamisel sisaldab planeering ainult kehtestatavat osa. See tähendab, et kehtestamata jääv osa tuleb joonistelt ja seletuskirjast eemaldada. Alati ei ole see siiski võimalik, sest kehtestamata jääva osa eemaldamine nõuab planeeringu seletuskirja või jooniste täielikku…

6.3.1.3. KEHTETUKS TUNNISTAMINE ÜHE VÕI MITME TUNNUSE OSAS

Detailplaneeringut saab osaliselt kehtetuks tunnistada ka ühe või mitme tingimuse osas, mis muutunud olude tõttu pole enam asjakohased või mida ei saa enam ellu viia. Kohalik omavalitsus hindab seejuures eelkõige muudatuse mõju detailplaneeringu lahenduse ellu viimisele, vastavust kehtivale üldplaneeringule ja…

6.3.1.2. OSALINE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Kehtetuks tunnistamise otsuses peab olema selgitatud, kuidas on tagatud kehtima jääva planeeringu osa elluviidavus terviklahendusena, vajalik võib olla ellu viimise etappide kirjeldamine. Suuremate detailplaneeringute puhul tuleb analüüsida ja kaaluda, kas antud lahendust on võimalik ellu viia järkude kaupa – kuidas…

6.3.1.1. OSALINE KEHTESTAMINE

Osalise kehtestamise põhjus võib olla, et planeeringuala üks maaomanik ei ole esitatud lahendusega nõus ning selleks, et planeeringu koostamisega saaks edasi liikuda, on otstarbekam valida osalise kehtestamise tee. Samuti võivad osalise kehtestamise põhjuseks olla naabri vastuväited planeeringulahendusele ning kooskõlastamisele mitte…

6.3. DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Miks, millal ja kelle algatusel tunnistada planeering kehtetuks? Kuigi kehtetuks tunnistamise alused seaduses lubavad planeeringu kehtetuks tunnistada kohaliku omavalitsuse enda algatusel, siis praktikas ei ole selliseid kehtetuks tunnistamisi palju. Tavapärane ei ole ka olukord, kus kinnisasja omanik soovib lihtsalt planeeringu…

6.2.3. ASJAKOHASUSE ANALÜÜS

Mida intensiivsema ja muutustele avatud ruumikasutusega on piirkond, seda täpsemad peavad olema detailplaneeringuga seatud tingimused ning lahenduse põhjendused ja seda enam hakkab aeg suruma peale planeeringu asjakohasusele. Tiheda asustusega ja arenemisfaasis olevas piirkonnas on konkureerivaid huvisid rohkem ning ruumiline areng…

Skip to content