NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
 4. 5. DETAILPLANEERINGU RUUM...
 5. 5.2. RUUMILAHENDUSE KUJUN...
 6. 5.2.1. AJAKOHASUSE TAGAMI...
 7. 5.2.1.8. TEHNOVARUSTUSE KAVANDAMINE

5.2.1.8. TEHNOVARUSTUSE KAVANDAMINE

Väga oluline on arvestada ajakohaste lahenduspõhimõtetega planeeringuala teenindavate tehniliste süsteemide kavandamisel.

 • Detailplaneeringute lahenduste koostamisel arvestada elektriautode laadimisjaamade ja laadimiskohtade kavandamisega1Alates 10. märtsist 2021 on uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele elektriautode laadimistaristu paigaldamine kohustuslik. Elektriauto laadimistaristu paigaldamise nõuded kehtivad kõikidele hoonetele, mida on kavandatud teenindama enam kui kümme parkimiskohta. Uute mitteelamute puhul tuleb juhtmetaristuga varustada vähemalt viiendik parkimiskohtadest ning paigaldada tuleb vähemalt üks laadimispunkt. Uute elamute puhul tuleb kõik parkimiskohad varustada juhtmetaristuga, et tagada parkimiskohtade omanikele võimalus tulevikus paigaldada hõlpsalt elektriauto laadimispunkt. https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020009.
 • Näha ette arvutite ja mobiiltelefonide laadimise võimalused linna või asumikeskuse avalikus ruumis ja avalik WiFi.
 • Avalikus ruumis kavandada joogivee kraanid2Tasuta joogiveekraane rajatakse nii Tallinna südalinna parkidesse (nt Tammsaare park), kui ka uue lainena Pariisi ja Barcelona tänavatele..
 • Kavandada detailplaneeringus valgusreostuse vähendamiseks sobivad välisvalgustuse juhtimissüsteemid. Näiteks puhkealade ja kergliiklusteede detailplaneerimisel kaaluda millised teed, nt matka- ja suusarajad vajavad valgustust ning võimalusel kasutada nn tarka välisvalgustuse juhtimissüsteemi, mis reguleerib valgustust vastavalt kasutajatele. Valgustuslahendused koostada põhimõttel, et ei tekiks valgusreostust ja pimestusohtu.
 • Passiivenergia kasutamine:
  • Päikeseparkide ning väiketuulikute planeerimisel arvestada, et lahendused ei rikuks avalikku ruumi ja avaliku huvi objektiks olevaid väärtuslikke maastikuvaateid. Vajadusel varjata haljastusega vaateid päikeseparkidele avalikelt teedelt ning teistest vaateliselt olulistest suundadest;
  • Päikesepargid kavandada võimalikult varem hoonestatud aladena kasutuses olnud või rikutud maa-aladele, samuti eelistatult hoonete katustele ja seintele. Hoiduda maapinnal olevate päikeseparkide rajamisest elamualadel, põllumajandusalal ning looduslikel aladel;
  • Maasoojuse kasutamise kavandamisel tuleb detailplaneeringus geoloogilise ehituse ja põhjavee kaitstuse alusel määrata tingimus, kas süsteem võib olla rajatud horisontaalsena või vertikaalsena, samuti, kas vertikaalne küttesüsteem on kinnine või avatud. Probleemiks võivad saada veekvaliteedi mõjud ümbritsevatele aladele, mistõttu on vaja detailplaneeringu koostamise käigus otsustada, mis tüüpi maasoojust konkreetses kohas on õige kasutada3Näide: Türi linnas on hoonete all tamponeerimata puurkaeve, millest sageli ka omanikud ise ei tea. Vertikaalsete maasoojussüsteemide puurimisel täitusid selliste majade keldrid veega lähiümbruses enam kui saja meetri raadiuses. Teise näitena tuvastati Paide linna puurkaevudes veekvaliteedi langus vähemalt kuu aja vältel peale naabruses läbi viidud puurimist vertikaalse küttesüsteemi rajamiseks.. Arvestama peab horisontaalse küttesüsteemi negatiivse mõjuga ümbritsevale taimkattele ja maakasutusele. Näiteks kõrghaljastusega alal tuleb eelistada vertikaalset küttesüsteemi. 
Tags , , , ,