NÕUANDEID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. NÕUANDEID DETAILPLANEERIN...
  4. 1. SISSEJUHATUS
  5. 1.1. EESMÄRK

1.1. EESMÄRK

Käesolevad nõuanded koos lisadega (edaspidi nõustik) annab suuniseid detailplaneeringu koostamise ettevalmistamiseks, planeeringulahenduse väljatöötamiseks ja jätkutegevusteks.

Nõustiku koostamise eesmärk on anda detailplaneeringute koostamiseks rakenduslikud soovitused, millega kohapõhine arvestamine loob kvaliteetsemate detailplaneeringute kaudu eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna kujundamiseks.

Nõuded ja põhimõtted ruumiliseks planeerimiseks on sätestatud planeerimisseadusega. Kvaliteetne planeering järgib kõiki asjakohaseid õigusakte. Nõustikku on koondatud planeerimisprotsessi hõlmav sisuline juhatus olulisemate küsimuste kaupa, millele kohalik omavalitsus (edaspidi KOV) leiab paiklikke olusid arvestavad vastused. Tähtsamate teemade kohta toob nõustik välja meelespea ja esitab kontrollküsimusi.

Nõustik on abivahendiks eelkõige KOV-ide ruumilise planeerimise spetsialistidele planeerimistegevuse korraldamisel.

Samuti abistab nõustik nii planeeringu koostamise koostöös osalevaid ametiasutusi, planeerimise ja mõju hindamise konsultante kui ka teisi asjaosalisi. Teemade avamisel on nii teksti läbivalt kui ka valikuliselt peatükki lisatud täpsemat teavet pakkuvad viiteid ja näited.

Nõustik ei keskendu planeerimisprotsessi kavandamisele ega menetlemisele. Selleks saab kasutada näiteks varem koostatud väljaannet „Soovitused planeerimisprotsessi ülesehitamiseks1”Soovitused planeerimisprotsessi ülesehitamiseks. Siseministeerium 2004 https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/12328, arvestades muutunud õigusaktidest tulenevaga.

Käesolev nõustik keskendub erinevates detailplaneeringute koostamise analüüsides esile toodud väljakutsete lahendamise võimaluste selgitamisele kehtivate õigusaktide raames. Planeerimissüsteemi täiendamise ettepanekuid on muuhulgas tehtud ruumilise planeerimise rohelises raamatus.

Tags , , , ,