Millest lähtuda kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ala suuruse valikul?

Pärast KOV EP algatamist tehakse kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha leidmiseks esimese etapina asukoha eelvalik, mis on KOV EP detailse lahenduse väljatöötamise aluseks (PlanS § 98 lg 1).

PlanS § 6 p 1 kohaselt on asukoha eelvalik kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha või maa-ala valimine erinevate võimalike asukohtade kaalumise teel. Planeerimisseadus ei sätesta, kui suurel alal tuleb ORME asukoht KOV EP raames määratleda, küll ei tohi erinevate asukohtade otsimine ja kaalumine olla näiline. PlanS § 6 p 1 kohaselt on asukoha eelvalik kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha või maa-ala valimine erinevate võimalike asukohtade kaalumise teel. Suuremal territooriumil on eeldatavalt valikuvõimalusi rohkem ja seega on tõenäolisem leida ehitisele sobivaim asukoht. Kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha leidmiseks tuleb algatada planeering piisavalt suurel alal, et asukoha eelvaliku protsessis oleks võimalus kaaluda alternatiivsete asukohtade vahel. Samuti annab suurem planeeringuala võimaluse, et ORME rajamiseks leitakse sobilik asukoht arvestades üldplaneeringus ja maakonnaplaneeringus seatud nõudeid, mis piiratud alal ei pruugi võimalik olla – KOV EP-ga ei saa muuta üldplaneeringut nii nagu seda saab teha uue üldplaneeringu s.h üldplaneeringu osa- ja teemaplaneeringuga või üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Skip to content