Turvaline elukeskkond

CPTED – kuritegevuse ennetamine ehitatud keskkonna kujundamise kaudu

Ehitatud keskkonna sihipärase kujundamise kaudu on võimalik ennetada kuritegevust ja vähendada kuriteohirmu. Selle teemaga tuleb teadlikult tegeleda nii ruumilisel planeerimisel kui projekteerimisel, kaasates nii elanikud kui korrakaitsjad. Et suurendada korrakaitsjate pädevust, kuidas asjakohaste ettepanekutega tõhusalt ja õigeaegselt keskkonnaloome protsessis osaleda, viidi Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel ning kokku 11 Eesti, Läti, Leedu, Hollandi ja Soome partneri osalusel läbi Euroopa Liidu poolt rahastatud projekt CPTED (Crime Prevention through Environmental Design), üks esimesi sellelaadseid Euroopas.

Projekti HOME/2012/ISEC/AG/4000004321 eesmärgiks on tõhustada CPTED meetodite arendamist ja efektiivset kasutamist kõigis projekti partnerriikides, seda eelkõige nende riikide politseiorganisatsioonide poolt. Pikemas perspektiivis aitavad projektis osalemise kaudu saadud teadmised ja loodud partnerlussidemed tõsta nende riikide elanike turvalisust ja turvatunnet, mis on atraktiivse elukeskkonna oluline osa. Selleks toimusid nii teoreetilised kui ka praktilised temaatilised koolitused, õppekäigud erinevatesse riikidesse.

Valminud õppematerjalid on kättesaadavad siit:

  1. käsiraamat: CPTED Manual for Police Officers tõlgetega eesti ET, soome FI, läti LV ja leedu LT keelde.
  2. kursuse materjal Publication of CPTED Course kajastab projekti käigus toimunud koolitusi, kohaanalüüse ja õppekäike ning on tõlgitud eesti ET, soome FI, läti LV ja leedu LT keelde.

Eestis kuulub kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine juba ammu detailplaneeringu ülesannete hulka. Paraku on seda ülesannet täidetud üsna formaalselt. Vastavad standardid ei ole olnud planeerijatele piisavalt kättesaadavad ning juhised on jäänud väheseks.

Kuritegevuse riskide vähendamist käsitleb eelkõige Euroopa standard CEN/TR 14383-2:2007 Prevention of crime – Urban planning and building design – Part 2: Urban planning (varasem ENV 14383-2:2003). Veel varasem, taas üks esimesi Euroopas oli Eesti standard EVS 809-1:2002 „Turvalise elukeskkonna standard“ Kuritegevuse ennetamine – Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 2. Linnaplaneerimine.

Turvalise elukeskkonna standard oli oluline lähtealus planeeringute ja elukeskkonna turvalisuse hindamise käsiraamatu koostamisel. Käsiraamatu lisas on esmakordselt avalikult kättesaadavad juhised ja meetmed turvalisuse tagamiseks kaheksas üldplaneeringu alusel määratud eri tüüpi ehitatud keskkonnas. Need on abiks nii planeeringuülesande lahendamisel, ehitusprojekti koostamisel, ehitamisel kui ka hoolduse korraldamisel.

Turvalise elukeskkonna loomisel on väga oluline kohalik kogukond. Siseministeeriumi toetusel valminud kogukondliku turvalisuse koostööd ning häid näiteid tutvustav juhendmaterjal ning infoleht on PDF versioonidena allalaetavad Linnalabori koduleheküljelt http://www.linnalabor.ee/turvalisus.

Skip to content