Kas ja kuidas oleks võimalik tähtaega pikendada, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitusega ei õnnestu viie aasta jooksul alustada?

KOV EP kaotab kehtivuse, kui planeeringut ei ole asutud ellu viima viie aasta möödumisel kehtestamisest arvates (PlanS § 122 lg 4).

PlanS § 6 p 11 kohaselt on planeeringu elluviimine tegevus, mille eesmärgiks on planeeringus sätestatu realiseerimine ning planeeringulistest nõuetest kinnipidamise tagamine, mis on eelkõige avaliku võimu asutuse ülesanne. Seega elluviimata planeeringu alusel ei ole tehtud elluviimiseks vajalikke toiminguid: nt pole moodustatud planeeringujärgseid katastriüksusi või pole muudetud katastri sihtotstarvet, pole välja antud ehitusluba, isegi projekteerima pole asutud. Samas võib planeeringu elluviimine toimuda ka ilma avaliku võimu otsese sekkumiseta: nt juhul, kui planeeringu alale soovitakse rajada nn vaba ehitustegevuse alusel planeeringu eesmärgile vastavaid ehitisi. Seetõttu saab öelda, et elluviimisele pole asutud sellisel juhul, kus avalikul võimul pole teada kindlat informatsiooni, et planeeringu lahenduse kohaselt oleks midagi tehtud.

Skip to content