Nõuandeid detailplaneeringu koostamiseks.

EESMÄRK

Käesolevad nõuanded koos lisadega (edaspidi nõustik) annavad suuniseid üldplaneeringu koostamise ettevalmistamiseks ja planeeringulahenduse väljatöötamiseks.

Nõuded ja põhimõtted ruumiliseks planeerimiseks on sätestatud planeerimisseadusega ja kvaliteetne planeering järgib kõiki asjakohaseid õigusakte. Nõustikku on koondatud kogu planeerimisprotsessi hõlmav sisuline juhatus olulisemate küsimuste kaupa (vt joonis 1), millele kohalik omavalitsus (edaspidi KOV) leiab paiklikke olusid arvestavad vastused. Tähtsamate teemade kohta esitab nõustik kontrollküsimusi ja toob välja meelespea.

Nõustik on abivahendiks eelkõige KOV-ide ruumilise planeerimise spetsialistidele planeerimistegevuse korraldamisel. Samuti abistab see nii planeeringu koostamise koostöös osalevaid ametiasutusi, planeerimise ja mõju hindamise konsultante kui ka teisi asjaosalisi. Teemade avamisel on nii teksti läbivalt kui ka valikuliselt peatüki lõppu lisatud täpsemat teavet pakkuvad näited.

Nõustik ei keskendu planeerimisprotsessi kavandamisele ega 1seotud materjali leiab planeerimisseaduse ajaveebis, vt
menetlusskeemid
. Selleks saab kasutada näiteks varem koostatud „Soovitusi planeerimisprotsessi ülesehitamiseks”2Soovitused planeerimisprotsessi ülesehitamiseks. Siseministeerium 2004, arvestades muutunud õigusaktidest tulenevaga.

KOOSTAJAD

Nõustiku koostas ekspertide töörühm koosseisus Elo Kiivet (juhtekspert), Oliver Alver, Pille Metspalu, Indrek Ranniku, Margis Sein, Helen Sooväli-Sepping ja Tuuli Veersalu.

Nõustiku koostamist korraldas Rahandusministeeriumi planeeringute osakond. Ekspertide töörühmas osalesid planeeringute osakonnast Andres Levald (nõustiku koostamise juht), Eleri Kautlenbach, Tavo Kikas, Merje Muiso ja Tiit Oidjärv.

Nõustikku on täiendatud ja täpsustatud Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaameti, Maanteeameti, Muinsuskaitseameti, Päästeameti ja Põllumajandusameti, samuti maavalitsuste ja KOV planeeringuspetsialistide ning Eesti Planeerijate Ühingu ja Eesti Arhitektide Liidu liikmete poolt kahel arvamusringil tehtud ettepanekute põhjal.

Nõustiku toimetas keeleliselt Anu Rooseniit (Keeletoimetus OÜ) ja kujundas Daniel Kotsjuba (Goldenbalt OÜ).

Mis on
planeering?

Planeeringu vajalikkus

Planeerimise üldised
põhimõtted

Mis on
üldplaneering?

Asend riigi ja KOV-i
strateegiate ja
planeeringute suhtes

Üldplaneeringuga
(mitte)reguleeritavad
alad

Kust alustada?

Senitehtu ülevaatamine

Eelmise üldplaneeringu
ülevaatamine

Visiooni loomine ning
analüüside koostamine

Kuidas
koostada?

Etapid kuni kehtestamiseni

Põhilahenduse alused

Kohustuslikud elemendid

Kuidas
ellu viia?

Etappideks jagamine

Osalised ja vastutus

Järjekord ja prioriteedid

Skip to content