Nõuandeid detailplaneeringute koostamiseks

Ajakohane nõuannete kogumik detailplaneeringute koostamiseks on kasutamiseks kättesaadav veebiaadressil https://planeerimine.ee/dp/noustik. Juhendmaterjali kujunemist, sisu ja täiendamise võimalusi selle kasutamise käigus tutvustati neljal ruumilise planeerimise seminaril Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis vahemikus 17. kuni 20. oktoober 2022. Vaata esitlust Nõuanded detailplaneeringute koostamiseks. Nõuanded ja nõustikud muutuste keskel.

Eelmine detailplaneeringute koostamise juhis pärineb 2003. aastast. See on kolm aastat varem avaldatud trükise kordusväljaanne, mida täiendati ja täpsustati vastavalt 2003 jõustunud planeerimisseadusele. Nüüdisaegse, tavapärasest erineva väljundina on veebilahenduse eelis paindlikus ja pideva täiendamise võimalus. Üheks pidevalt täienevaks valdkonnaks on digiarendused aga samuti rohepoliitikaga seonduv teave ja suunised.

Kehtiv 2015. aastal jõustunud planeerimisseadus seab kõigile planeeringuliikidele varasemaga võrreldes muutunud nõuded, näiteks üldplaneeringule olla otse projekteerimistingimuste andmise aluseks ja detailplaneeringule määrata ammendavad tingimused ehitiste projekteerimiseks.

Seaduse üldiseks eesmärgiks on ehitusvabaduse suurendamine ja menetluste optimeerimine, sh detailplaneeringu koostamise kohustuse vähendamine. Näiteks on suurendatud üldplaneeringute rolli. Ette on nähtud, et kui üldplaneering on koostatud piisavas täpsusastmes, siis on selle alusel võimalik väljastada projekteerimistingimused ning detailplaneeringu koostamine alati nõutav ei ole.

Lisaks võimaldab uus planeerimisseadus ehitada väiksemaid hooneid ilma ehitusloata. Detailplaneeringu täpsustamist projekteerimistingimustega võimaldab ka ehitusseadustik. Nõustik detailplaneeringute koostamiseks muuhulgas selgitab arvestamist ruumilise planeerimise ja kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega, ruumilahenduse kujundamist, asjakohaste mõjude hindamist, detailplaneeringu elluviimist, selle asjakohasust ja seoseid projekteerimistingimustega.

Uus olukord vajab uusi lahendusi nii ruumilisel planeerimisel kui ka planeeringute elluviimisel ja ruumiloomes laiemalt. Seega on oluline arvestada ka nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks koos lisadega, samuti teisi pidevalt täienevaid juhendeid, uuringuid ja nõustikke.

Nõustiku lähtematerjalidena valmisid 2020. aastal alusuuringud Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste analüüs (Civitta Eesti AS ja AB Artes Terrae OÜ) ja Detailplaneeringute koostamise terviklik teoreetiline-praktiline ülevaade (EPÜ, EAL, EMAL). Mõlemad mahukad tööd sisaldavad täiendavat teavet, mida ei olnud võimalik nõustikku koondada.

Skip to content