Kvaliteetsed ruumiotsused ruumiloome koolitusprogrammi abiga

Novembris algavad ruumiloome koolitusprogrammi kahe esimese grupi kohtumised kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest. Ruumiloome koolitusprogrammi idee kasvas välja Vabariigi Valitsuse poolt 2019. aastal ellu kutsutud ruumiloome ekspertrühma tööst (Lõpparuanne), mille eesmärk oli kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada välja valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud. Koolitused korraldab Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel Eesti Arhitektuurikeskus.

Koolitused on suunatud ennekõike riigi kui targa tellija, koostöötegija ja kooskõlastaja ning ruumipoliitika kujundaja ja elluviija ruumipädevuse tõstmiseks. 2021. aastal toimub koolitusprogramm kahele grupile ja mõlemasse gruppi on oodatud 50 kohaliku omavalitsuse ja riigi sektori töötajad, kes osalevad ruumiloome otsustusprotsessides. Koolitus koosneb kolmest kahepäevasest moodulist ning sisaldab teoreetilise tausta avamist, heade näidete ja praktikate tutvustust ning praktilisi ülesandeid.

Kavandatava koolituse eesmärk on anda ülevaade aktuaalsetest teemadest ruumiloome valdkonnas, avada otsuste ruumimõju ulatust ning rääkida eri osapoolte rollist ja mõjust planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessis. Need teadmised on vajalikud, et mõista ruumiloome protsessi tervikuna ja teha eri osapooltega koostööd. Nii on rohkem lootust, et ruumiliste muutuste tulemus ja sellega koos ka inimeste elukvaliteet saab tulevikus parem olema.

Riigi kui ruumipoliitika kujundaja ja elluviija pädevus on eraldiseisvates teemavaldkondades rahuldav, kuid ruumiloome eri valdkondade sidususest ja tervikvaatest jääb otsuste ettevalmistamisel ja langetamisel sageli puudu. Viimased on hädavajalikud tegemaks kvaliteetseid ruumiotsuseid.

Skip to content