Ruumilise planeerimise roheline raamat

2020. aasta alguses valmis ruumilise planeerimise roheline raamat. Rohelises raamatus kirjeldatakse valdkonna probleemkohti ning pakutakse välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused.

Rohelise raamatu koostamise käigus on läbi viidud aruteluseminare, mille käigus saadud väärtuslik tagasiside on olnud heaks sisendiks töö koostamisel.

Lisaks rohelisele raamatule soovitame tutvuda ka rohelise raamatu koostamise raames läbi viidud detailplaneeringute juhtumiuuringute kokkuvõttega, mille eesmärk oli konkreetsetele läbitud planeeringumenetlustele tuginedes hinnata rohelise raamatu koostamise käigus üles kerkinud teemasid.

Võite lugeda ka inglise keelset versioon rohelisest raamatust.

Rohelisi raamatuid koostatakse muu hulgas ka selleks, et teadvustada valdkonnas esinevaid probleeme ja ergutada arutelu. Planeerimise roheline raamat on ajendiks ajakirjanduses ilmunud artiklitele:

Skip to content