Ruumilise planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel on koostamisel ruumilise planeerimise roheline raamat

Roheline raamat on poliitikakujundamise dokument, mille eesmärk on analüüsida valdkonna probleemkohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused.

Rohelise raamatu koostamises kaasa mõtlema on oodatud kõik, Rahandusministeerium teeb osapooltega koostööd kogu koostamise jooksul. Kui soovite Rahandusministeeriumilt teavitusi rohelise raamatu koostamise käigus läbi viidavatest aruteludest, sisestage palun oma andmed siin: REGISTREERUMINE

Rohelise raamatu koostamise raames valmis detsembris 2017 uuring „Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine“, mille eesmärk oli analüüsida erinevates valdkondades ja haldustasanditel tehtavate ruumiotsuste õiguslikku raamistikku, samuti ruumilise planeerimise rolli otsuste tegemisel ning esitada ettepanekud riiklike ja regionaaltasandi ruumiliste ja strateegiliste arengudokumentide paremaks seostamiseks ning arendustegevuse süsteemi väljakujundamiseks pärast maavalitsuste likvideerimist. Töö hõlmas kahte peamist valdkonda: 1) ruumiotsuste langetamine ruumilise planeerimise süsteemis ja sellest väljaspool ning 2) strateegilist ja ruumilist arengut kavandavate dokumentide omavahelised seosed.

2017. aasta novembris toimus Tartus huvigruppidega arutelu rohelise raamatu koostamise vajadusest. Ühtlasi tutvustas Rahandusministeerium kahtteist esialgset teemat, läbi mille toimub rohelise raamatu koostamisel ruumilise planeerimise laiahaardelise ja mitmekihilise valdkonna analüüs. Need kaksteist teemat on sõnastatud protsesside alusel ruumilise planeerimise praktikas, millega seoses tajutakse enam probleeme. 2017. aasta lõpus toimunud tutvustusel andsid kokkutulnud kinnituse teemade asjakohasuse ja vajalikkuse kohta.

2018. aasta alguses pandi kokku rohelise raamatu taustadokument (nimetatud ka taustapaberiks ja töödokumendiks), mis avab kahtteist teemat ja seeläbi ruumilise planeerimise seisu asjakohaste seaduste, kavade, näidete ja ka meedias või erialastes ringkondades avaldatud arvamuste kajastamise põhjal. Taustapaberit tutvustati 2018. aasta aprillis Tallinnas, seda on täiendatud Eesti Planeerijate Ühingu ja Rahandusministeeriumi töötajate ettepanekute alusel. Vajadusel tehakse täpsustusi ka edaspidi. Taustapaber ise ei ole roheline raamat ja jääb taustadokumendiks.

Töö käigus on teemakäsitlused täpsustunud. Rahandusministeeriumi rohelise raamatu töörühm on probleemipuu analüüsivahendi abil selgitanud probleemide põhjuseid ja tagajärgi. Uuritud on detailplaneeringute, kui kõige enam levinud planeeringuliigi, juhtumeid.

Täpsustunud teemade käsitlust ja edasiste tegevuste plaani tutvustas Rahandusministeerium huvirühmadele taaskord Tartus 2018. aasta oktoobris. Ruumilist planeerimist laiemalt raamistavat laiapõhjalist dokumenti – Riigikantselei juures 2017 juuli kuni 2018 oktoober tegutsenud ruumiloome ekspertrühma laiapõhjalise töö tulemust – tutvustas Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Indrek Rünkla. Sisukas diskussioonis püstitati mitmeid olulisi küsimusi.

Töö jätkub. Eesmärk on taustapaberite abil jõuda rohelise raamatuni, mille aluseks on kaksteist taustapaberis avatud teemat (teemade lõplik arv võib töö käigus täpsustuda), kus igal teemal on kolm alajaotust: 1) sõnastatud probleem, sh fikseeritud eriarvamused arvestades, et probleem võib olla osapoolte jaoks erinev; 2) soovitud seis; 3) võimalikud tegevused, mis soovitud seisu suunas liikumist võimaldavad.

Ettepanekute ja küsimustega palume pöörduda planeeringute osakonna juhataja asetäitja Tiit Oidjärve (tiit.oidjarv@fin.ee) või planeeringute analüütiku Tuuli Veersalu (tuuli.veersalu@fin.ee) poole.