Ruumilise planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel on koostamisel ruumilise planeerimise roheline raamat

Roheline raamat on poliitikakujundamise dokument, mille eesmärk on analüüsida valdkonna probleemkohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Rohelisele raamatule võivad vajadusel ja valmisoleku korral järgneda seadusemuudatused, juhendmaterjalid või institutsionaalsed ümberkorraldused.

Rohelise raamatu koostamises kaasa mõtlema on oodatud kõik, Rahandusministeerium teeb osapooltega koostööd kogu koostamise jooksul. Kui soovite Rahandusministeeriumilt teavitusi rohelise raamatu koostamise käigus läbi viidavatest aruteludest, sisestage palun oma andmed siin: REGISTREERUMINE

Rohelise raaamatu koostamise raames valmis detsembris 2017 uuring „Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine“, mille eesmärk oli analüüsida erinevates valdkondades ja haldustasanditel tehtavate ruumiotsuste õiguslikku raamistikku, samuti ruumilise planeerimise rolli otsuste tegemisel ning esitada ettepanekud riiklike ja regionaaltasandi ruumiliste ja strateegiliste arengudokumentide paremaks seostamiseks ning arendustegevuse süsteemi väljakujundamiseks pärast maavalitsuste likvideerimist. Töö hõlmas kahte peamist valdkonda: 1) ruumiotsuste langetamine ruumilise planeerimise süsteemis ja sellest väljaspool ning 2) strateegilist ja ruumilist arengut kavandavate dokumentide omavahelised seosed.

Ettepanekute ja küsimustega palume pöörduda planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärve (tiit.oidjarv@fin.ee) või analüütik Tuuli Veersalu (tuuli.veersalu@fin.ee) poole.

Materjalid

Töödokument juuli 2018 seisuga.

Teine arutelu rohelise raamatu koostamise raames toimus 3. aprillil 2018 Tallinnas. SLAIDID

Töödokument märtsi 2018 seisuga.

Tegevuse esimene tutvustus toimus 1. novembril 2017 Tartu Maavalitsuses. SLAIDID

Tegemist on töödokumentidega, mille alusel toimub rohelise raamatu koostamine.