Üleriigiliste regionaalse arengu, ruumiplaneerimise ja kahanemisega kohandamise uuringud

18. veebruaril 2022 kell 10:00-17:00 toimusid veebisündmusena OECD raporti „Shrinking smartly in Estonia“ ja TalTech/SPINUnit poolt koostatud üleriigilise analüüsi „Tühjenemise mustrid: rahvastiku kahanemise mõju elamufondile ja elamute kasutusest väljalangemisele“ esitlused. Mõlema uuringu eesmärk on analüüsida Eesti väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide lahendamise viise ja pakkuda täiendavaid võimalusi muutunud oludega kohanemiseks. Seminari päevakava leiate siit, uuringu tulemuste lühitutvustuse koos linkidega siit.

OECD uuring „Shrinking smartly in Estonia“

Alates 2020. aastast on OECD ettevõtluse, väikeste ja keskmiste ettevõtete, regioonide ja linnade keskuse eksperdirühm otsinud Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna partnerina uudseid lahendusi Eesti maapiirkondade ja kahanevate linnade väheneva rahvaarvuga kohandamiseks. Koostööprojekti (vt Rahandusministeeriumi pressiteade 3. september 2020) eesmärk on analüüsida Eestis väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide lahendamise viise ja pakkuda täiendavaid võimalusi muutunud oludega kohanemiseks. Projekti edukast valmimisest annab teada Rahandusministeeriumi pressiteade 21. veebruaril 2022.

OECD eksperdid analüüsisid Eesti kohaliku ja riigi tasandi huvigruppe kaasates Eesti regionaalse arengu olukorda erinevate valdkondade kaupa, samuti praegusi poliitikainstrumente. Eksperdirühm on pakkunud välja uusi ruumilisi ja korralduslikke lähenemisviise väheneva rahvaarvuga alade arendamiseks. Silmas peetakse seejuures nii Euroopa Liidus kui teistes OECD riikides kasutatavaid teadmisi ja praktikaid. Esitatud on ettepanekud Eesti kontekstis elluviidavateks poliitikasoovitusteks.

Uuringu vahearuande ja esialgsete ettepanekute tutvustamine toimus eelmise aasta oktoobris. Sellele järgnes lõppraporti eelnõu väljapanek arvamuste saamiseks. Esitatud ettepanekuid arvestades koostasid OECD eksperdid lõpparuande „Shrinking smartly in Estonia“ (Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis) ning esitasid selle regionaalarengupoliitika komiteele ja Euroopa Komisjoni struktuurireformi toetamise peadirektoraadile (DG REFORM).

Üleriigiline elamute kasutusest väljalangemise ja tühjenemise mustrite analüüs

2020. aastal koostas Tallinna Tehnikaülikool koostöös SPINUnitiga Rahandusministeeriumi koordineerimisel uuringu, et kaardistada kahaneva rahvastikuga piirkondade elamufondi Ida-Virumaa kahes kohalikus omavalitsuses ja anda soovitused nende kohandamiseks vastavaks elanike arvule ning nende vajadustele. Projekti praktiline eesmärk oli välja töötada abinõud tühjade ja pooltühjade korterelamute probleemi lahendamiseks nii kohalikele omavalitsustele kui ka kohalikele elanikele. Uuringu tulemusel valmis juhend kohalikule omavalitsusele „Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks“ ruumilise kahanemise ilmingute, eelkõige eluhoonete tühjenemise, prognoosimiseks ning kaardistamiseks.

Uuringu jätkuprojektina on koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga käesoleva aasta veebruaris valmimas üleriigiline elamute kasutusest väljalangemise ja tühjenemise mustrite analüüs, mida koostab Tallinna Tehnikaülikooli/SPINUnit uurimisgrupp (Kristi Grišakov, Damiano Cerrone jt). Analüüsi raames kaardistatakse andmepõhiselt eluhoonete tühjenemine omavalitsuse, asustusüksuse ja hoone täpsusega. Tühjenemise kaardistamisel on esmakordselt hõlmatud kogu Eesti elamufond, mille asustatust analüüsitakse nii rahavastikuregistri kui ka elektritarbimise andmete põhjal. Uuring võrdleb kuue kohaliku omavalitsuse (Mulgi, Jõgeva, Tapa, Märjamaa ja Türi vald ning Võru linn) näitel tühjenevate eluasemete kaardistamiseks kasutatavate andmete asjakohasust ning annab juhtumiuuringute põhjal praktilisi soovitusi kohalikule omavalitsusele andmete kasutamiseks tühjeneva elamufondi korrastamisel.

Skip to content