Eesti mereala planeeringu täiendav avalikustamine

18. maist kuni 18. juunini on mereala portaalis täiendaval avalikustamisel Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahendus) ja mõjude hindamise aruande eelnõu. Paralleelselt täiendava avalikustamisega toimub planeeringu kooskõlastamine.

Täiendav avalikustamine korraldatakse, kuna peale viimast avalikustamist on täpsustunud planeeringulahendus ja mõjude hindamise aruanne. Eesmärk on anda huvigruppidele võimalus täiendatud materjalidega tutvuda ja vajadusel oma põhjendatud ettepanekuid esitada.

Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Põhilahenduses käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika tootmiseks määratletakse ka alad.

Planeeringu koostamisel on hinnatud merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid võimalikke mõjusid. Planeeringu ja selle mõjude hindamise koostamisel on läbi viidud ka piiriülene koostöö.

Materjalid

Seletuskiri, mõjude hindamise aruanne, planeeringu elluviimise tegevuskava tööversioon ja kaardirakendus on leitavad mereala portaalist. Millised on olulisemad täpsustused pärast 2020.a augustit, saab vaadata ka selgitavast videost.

Planeeringu menetluse info on kättesaadav Rahandusministeeriumi kodulehel.

Arvamused ja ettepanekud

Planeeringule ning mõjude hindamisele saab esitada arvamusi ja ettepanekuid 18. juunini Rahandusministeeriumile e-posti aadressil info@fin.ee.

Kõigile laekunud arvamustele ja ettepanekutele vastatakse kirjalikult pärast avalikustamise perioodi lõppu.

Skip to content