Ruumiloome koolitusprogramm – koostöös sünnib kompetentsus

Ruumiloome koolituste idee kasvas välja ruumiloome ekspertrühma tööst (Lõpparuanne), mille eesmärk oli kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada välja valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud.

Ruumiloome koolituste sari sai teoks 2021 aasta sügisel. Selle eesmärgiks oli anda igapäevaselt ruumiloome otsustusprotsessides osalevatele riigi ja omavalitsuse töötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast, sh teadmised kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest, ruumiotsuste ruumimõju hindamisest ning erinevate osapoolte rollist planeerimis-, projekteerimis ja ehitusprotsessides. Samuti on planeerimist korraldavatele ja planeeringuid kooskõlastavatele ametnikele vajalikud piisavad teadmised ruumiloome sisuküsimustes, et osata tellida, mõista menetlusprotsessides toimuvat ja oma vajadustest lähtuvalt oskuslikult kaasa rääkida. Koolitus oli suunatud ennekõike riigi ja omavalitsuse kui targa tellija, koostöötegija ja kooskõlastaja ning ruumipoliitika kujundaja ja elluviija ruumipädevuse tõstmiseks.

Ruumiloome koolitusprogramm koosnes kolmest koolitusgrupist. Igal grupil oli kuus koolituspäeva, mis toimusid kolme kahepäevase moodulina digikeskkonnas Zoom. Kokku võttis koolitusest osa 150 avaliku sektori ning kohaliku omavalitsuse ametniku ja töötaja. Kuue koolituspäeva jooksul toimus üle 30 ettekande oma ala ekspertidelt, lisaks tutvustasid teemasid ka ministeeriumite ja nende allasutuste esindajad.

Koolitusprogrammi erinevate koolituspäevade tutvustused ja salvestused on leitavad aadressilt: https://planeerimine.ee/koolitus/ruumiloome-koolitus/

Ruumiloome koolituse ettevalmistamistusse panustasid Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maa-amet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus.

Koolitust korraldas

Eesti Arhitektuurikeskuse logo
Skip to content