8. Mida tähendab, et planeeringu koostamise korraldaja peab määruse lisa 1 kohaselt esitama jooniste esituskujude üldistusastme?

Maakatastri pidajale esitatavas üldises infos on vajalik märkida planeeringu joonise üldistusaste ehk planeeringu esituskuju (väljatrükitava planeeringujoonise) mõõtkava. See võimaldab esitatud kihte süsteemis vajaliku täpsusastmega kuvada.

Kui suuremat huvi pakkuvad asukohad on vormistatud suurema detailsusastmega väljavõtetena (nt üldplaneeringutes vallasisene linn või linnalised asulad), tuleb see ala piiritleda väljavõtte piiriga, mis kantakse omaette kihile, kuid mida esituskujul ei ole tarvis näidata.

Järgmine küsimus