22. Mida teha täiendavate tärkandmetega, mida määruses nõutud pole?

Juhul, kui planeeringu eesmärgist, asukohast või iseloomust lähtudes on võimalik või vajalik, võib ruumiobjektidele tärkandmeid rohkem lisada. Lisatud tärkandmeid ei pea paigutama omaette kihile, vaid seda võib teha määruse lisas 2 kirjeldatud kihtide tärkandmetele veerge juurde luues (vt küsimus 5 ja küsimus 10).

Tärkandmete juures on vajalik silmas pidada, et tärkandmete veergudes oleks info, mis on loodud planeeringuga. Näiteks ei tohi sellel olla olemasolevatest alusandmetest ja/või infosüsteemidest kaasa tulnud infot.

Kui kehtestatud planeeringulahenduse kohta on tärkandmeid rohkem kogutud ehk tärkandmete veerge on täiendavalt loodud, tuleb ka need esitada maakatastri pidajale.

Järgmine küsimus