Enne 1.11.2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend

Enne 1.11.2022 kehtestatud planeeringute vormistamise ja planeeringute andmekogusse esitamise nõuete osas rakendatakse erandeid, kuna nende planeeringute andmete koosseis on puudulik. Planeeringu esitamisel rakenduvad kõik kontrollid võrdselt nii vanadele kui uutele planeeringutele. Vahe seisneb ainult selles, et vana planeeringu puhul kõik…

CAD failide sidumine tärkandmetega

Kõik tärkandmed (v.a krundi sihtotstarbed) tuleb siduda ruumikujudega. Selleks, et automaatselt oleks võimalik tärkandmeid ja ruumikujud siduda kasutame CAD failides ruumikujudele automaatselt antavaid identifikaatoreid: Need identifikaatorid on unikaalsed faili üleselt ning tekivad objekti loomisel ning püsivad muutumatuna. Ruumikuju sidumiseks tuleb…

DWG formaadi nõuded

DWG-formaadis joonisefailis sisalduvad kihtidel asuvate ruumiobjektide kujud. Tärkatribuudid esitatakse täiendavalt tärkandmetabelina. Imporditava CAD-faili laiend peab olema DWG. Süsteem toetab järgmisi DWG-versioone: Version Internal version AutoCAD versions DWG R12 AC1009 AutoCAD Release 12 DWG R13 AC1012 AutoCAD Release 13 DWG R14…

CAD formaatide juurde kuuluvad tärkandmetabelid

Tabelis sisalduvad planeeringulahenduse ruumiandmete tärkatribuudid, kui ruumikujud esitatakse mõnes CAD-formaadis. Töölehed (kihid) Objektide tärkatribuudid esitatakse tabelis objekti tüvikihi nimega töölehel (worksheet). Kui objekt paikneb joonisfailis jaotuskihil, siis selle kihi nimetus kandub andmebaasi ja ei vaja tärkandmete lisamist. Süsteem töötleb kõiki…

Metaandmete tabel

Planeeringu metaandmed esitatakse eraldi tabelifailis. Metaandmeid on võimalik esitada xlsx, xls, ods formaadis ning vastavalt failide klassifikaatorile on metaandmete liigilühend DK402. Tööleht Metaandmed peavad olema ühes tabelis ning töölehel nimega „metaandmed“. Kui failis sellise nimega töölehte ei sisaldu, siis tekib…

CAD formaadid

CAD failiga peab kaasas olema tärkandmete tabel ehk fail, milles on kirjeldatud objektide tärkandmed. CAD failid tuleb tärkandetega siduda CAD faili objektide identifikaatori abil. DWG (nõuded) DGN (nõuded) CAD failide puhul tuleb siduda ruumiandmed tärkandmetega.

SHP formaadi nõuded

Shape-fail on failide komplekt, millel on täpselt ühesugune nimi ja erinev laiend. Ühesugune nimi tähendab ühte andmekihti. Iga andmekiht esitatakse eraldi komplektina ja seetõttu Shape formaadi puhul esitavate failide arv = esitatavate andmekihtide arv * komplekti moodustavate laiendite arv. Süsteem…

Planeeringulahenduse ruumiandmete vormistamine

Planeeringulahenduse ruumiandmed on andmed, millega on määratud planeeringualal kindlas asukohas maakasutus- ja ehitustingimused. Riigihalduse ministri 17. oktoobri 2019. a. määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded” muutmine Planeeringulahenduse ruumiandmed kujutatakse tegelikkusele vastavas asukohas kas: Planeeringulahenduse ruumiandmed tuleb vormistada…

Alusandmete vormistamine

Planeeringu koostamiseks kasutatud: kogutud või digiteeritud andmed, sh uuringute andmed, tuleb vormistada selliselt, et neid on võimalik kasutada ka järgmiste planeeringute koostamisel, sh leida ja lihtsasti kasutusele võtta. Andmed tuleb vormistada masinloetaval kujul (vektorandmetena) või andmete loomise algformaadis. Andmete tähendus…

Digitaalsete kihtide vormistamine

Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul. Planeeringu jooniste digitaalsed kihid koostatakse keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruses nr 64 „Geodeetiline süsteem“ kehtestatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis (L-EST97, EPSG:3301) ja kõrgussüsteemis (EH2000, EPSG: 5621) Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide hulgas…

Esituskujude vormistamine

Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil. Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse: Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse ning eristatakse planeeringulahenduse…

Jooniste vormistamine

Planeeringu joonised koosnevad: Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil. Täpsemad failide liigid ja formaadid andmekogus on kirjas…

Planeeringute vormistamise juhend (alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringutele)

Nõuded: Planeerija allkirjastab planeeringu digitaalselt: ja esitab (kehtestamiseks) planeeringu koostamise korraldajale. Planeering esitatakse vastavalt andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile. Kehtestaja ei pea planeeringut allkirjastama. Kehtestaja allkirjastab kehtestamise otsuse, mille lisas võib olla planeerija poolt allkirjastatud planeering. PLANK koolitus:

Seletuskirja vormistamine

Planeering peab olema selge ja üheselt mõistetav ning planeeringu seletuskiri ja joonised peavad olema omavahel kooskõlas. Nõuded seletuskirja vormistamiseks Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul. Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas…

zip-arhiiv nõuded planeeringulahenduse ruumiandmetele

ZIP-arhiivis sisalduva kataloogi ja failide nimedes tohib kasutada ainult järgmisi sümboleid: ZIP-arhiivis peab sisalduma vaid vastava formaadi failide komplekt. Teisi faile ei tohi ZIP-arhiiv sisaldada. ZIP-arhiiv sisaldab järgmisi faile vastavalt formaadile: ZIP-arhiivi failis sisalduvad failid peavad olema, kas lahtiselt (otse…

Andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile

Planeering tuleb esitada planeerija poole digiallkirjastatud digikonteineris. Digikonteiner peab sisaldama kõiki planeeringu faile väljaarvatud planeeringulisad. Digikonteinerist ei pakita lahti selles sisalduvat digikonteinerit. Kõik kohustuslikud failid peavad olema otse planeerija poolt allkirjastatud digikonteineri sees. Planeeringu failidele tuleb määrata faililiik vastavalt andmekogu…

Skip to content