Detailplaneeringute vormistamine planeerijatele – 25. aprill

Rahandusministeerium korraldab 25. aprillil kell 10.00-12.00 koolituse „Detailplaneeringute vormistamine planeerijatele“. Koolituse teemad: •          Planeeringute andmekogu juhendite kasutamine •          Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide hulgas andmete eristamine •          WFS WMS teenuste kasutamine Koolitus toimub Microsoft Teams keskkonnas, veebis osalemise lingi saadame registreerijatele…

Planeeringute andmekogu täieneb

Rahandusministeeriumil on hea meel teavitada, et andmekogu täieneb jõudsalt planeeringutega. Andmekogus on hetkeseisuga saadaval viisteist maakonnaplaneeringut ja Eesti merealaplaneering. Ühtlasi on saadaval ka esimesed detailplaneeringud, mille koostamise korraldajateks on Lääne-Harju Vallavalitus ning Antsla Vallavalitsus. Samuti on meeldiv tõdeda, et Kehtna…

Klassifikaatorid

Andmekogus kasutatavad klassifikaatorid on võimalik alla laadida ühe failina, kus klassifikaatorid on jagatud vahelehtedele. Nõuete tabel Nõuete tabel selgitab nõudeid tüvikihtidele ning on vormistunõuete määruse lisa 3. Jaotuskihid Jaotuskihid ei ole kohustuslik vormistusnõuete määruse osa, kuid tungivalt soovituslik, et parandada…

DGN formaadi nõuded

Dgn-formaadis joonisfailis sisalduvad kehtestatud kihtidel asuvate ruumiobjektide kujud. Tärkatribuudid esitatakse täiendavalt tabelina. Imporditava cad-faili laiend peab olema dgn. Toetatud DGN versioon: DGN V8. Toetatud elemenditüübid MicroStation element Elemendi kirjeldus DGN el. type Geomeetria tüüp baasis pärast importi Line sirglõik 3…

Mallfailid

Mallfailid on korrektselt nimetatud ja struktureeritud failid, kus puuduvad andmed. See võimaldab vormistamisel keskenduda andmetele loomisele. Detailplaneeringud CAD DWG DGN CAD failide tärkandmed Üldplaneeringud GIS Metaandmed KOV infokorje 1.11.2022 Tabel GIS GPKG SHP

CAD failide sidumine tärkandmetega

Kõik tärkandmed (v.a krundi sihtotstarbed) tuleb siduda ruumikujudega. Selleks, et automaatselt oleks võimalik tärkandmeid ja ruumikujud siduda kasutame CAD failides ruumikujudele automaatselt antavaid identifikaatoreid: DWG – Handle DGN – Element ID Need identifikaatorid on unikaalsed faili üleselt ning tekivad objekti…

DWG formaadi nõuded

Dwg-formaadis joonisefailis sisalduvad kihtidel asuvate ruumiobjektide kujud. Tärkatribuudid esitatakse täiendavalt tärkandmetabelina. Imporditava cad-faili laiend peab olema dwg. Süsteem toetab järgmisi dwg-versioone Version Internal version AutoCAD versions DWG R12 AC1009 AutoCAD Release 12 DWG R13 AC1012 AutoCAD Release 13 DWG R14…

CAD formaatide juurde kuuluvad tärkandmetabelid

Tabelis sisalduvad planeeringulahenduse ruumiandmed tärkatribuudid, kui ruumikujud esitatakse mõnes cad-formaadis. Töölehed (kihid) Objektide tärkatribuudid esitatakse tabelis objekti tüvikihi nimega töölehel (worksheet). Kui objekt paikneb joonisfailis jaotuskihil, siis selle kihi nimetus kandub andmebaasi ja ei vaja tärkandmete lisamist. Süsteem töötleb kõiki…

Metaandmete tabel

Planeeringu metaandmed esitatakse eraldi tabelifailis. Metaandmeid on võimalik esitada xlsx, xls, ods formaadis ning vastavalt failide klassifikaatorile on metaandmete liigilühend DK402 Tööleht Metaandmed peavad olema ühes tabelis ning töölehel nimega „metaandmed“. Kui failis sellise nimega tööleht ei sisaldu, siis tekib…

CAD formaadid

CAD failiga peab kaasas olema tärkandmete tabel ehk fail, milles on kirjeldatud objektide tärkandmed. CAD failid tuleb tärkandetega siduda CAD faili objektide identifikaatori abil. DWG (nõuded) DGN (nõuded) CAD failide puhul tuleb siduda ruumiandmed tärkandmetega.

SHP formaadi nõuded

Shapefail on failide komplekt, millel on täpselt ühesugune nimi ja erinev laiend. Ühesugune nimi tähendab ühte andmekihti. Iga andmekiht esitatakse eraldi komplektina ja seetõttu shape formaadi puhul esitavate failide arv = esitatavate andmekihtide arv * komplekti moodustavate laiendite arv. Süsteem…

GIS formaadid

Kasutades planeeringulahenduse ruumiandmete vormistamiseks GIS formaate esitatakse GIS formaadile vastav failide komplekt zip arhiivina või fail : SHP (Nõuded) TAB (Nõuded) GPKG (Nõuded) GDB (Nõuded)

Planeeringulahenduse ruumiandmete vormistamine

Planeeringulahenduse ruumiandmed on andmed, millega on määratud planeeringualal kindlas asukohas maakasutus- ja ehitustingimused. Riigihalduse ministri 17. oktoobri 2019. a. määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded” muutmine Planeeringulahenduse ruumiandmed kujutatakse tegelikkusele vastavas asukohas kas: Planeeringulahenduse ruumiandmed tuleb vormistada…

Alusandmete vormistamine

Planeeringu koostamiseks kasutatutud: kogutud või digiteeritud andmed, sh uuringute andmed, tuleb vormistada selliselt, et neid on võimalik kasutada ka järgmiste planeeringute koostamisel, leida ja lihtsasti kasutusele võtta. Andmed tuleb vormistada masinloetaval kujul (vektorandmetena) või andmete loomise algformaadis. Andmete tähendus peab…

Digitaalsete kihtide vormistamine

Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul. Planeeringu jooniste digitaalsed kihid koostatakse keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruses nr 64 „Geodeetiline süsteem“ kehtestatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis (L-EST97, EPSG:3301) ja kõrgussüsteemis (EH2000, EPSG: 5621) Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide hulgas…

Esituskujude vormistamine

Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil. Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse: Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse ning eristatakse planeeringulahenduse…

Jooniste vormistamine

Planeeringu joonised koosnevad: Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil. Täpsemad failide liigid ja formaadid andmekogus on kirjas…

Planeeringute vormistamise juhend (alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringutele)

Nõuded: Planeerija allkirjastab planeeringu digitaalselt: ja esitab (kehtestamiseks) planeeringu koostamise korraldajale. Planeering esitatakse vastavalt andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile. Kehtestaja ei pea planeeringut allkirjastama. Kehtestaja allkirjastab kehtestamise otsuse, mille lisas võib olla planeerija poolt allkirjastatud planeering. PLANK koolitus

Skip to content