Esitleti Eesti väikeasulate uuendatud uuringu veebirakendust

Eesti tasakaalustatud arengu üheks probleemiks ja väljakutseks on rahvastiku vananemine ja koondumine suurematesse keskustesse. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna tellimusel ja osalusel valminud Eesti väikeasulate uuring (Hendrikson&Ko, Tallinna Ülikool 2019) selgitab välja asulate olukorra väljaspool keskuslinnu ning teeb ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks…

Ruumiloome koolitusprogramm

2021. aasta sügisest kuni 2022. aasta detsembri alguseni toimunud ruumiloome koolitusprogrammi eesmärgiks oli anda riigi- ja omavalitsustöötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast. Koolitusprogramm vahendas eri valdkonna ekspertide teadmisi kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest, ruumiotsuste ruumimõju hindamisest ning erinevate osapoolte rollist  planeerimis-, projekteerimis- ja…

Üleriigiliste regionaalse arengu, ruumiplaneerimise ja kahanemisega kohandamise uuringud

18. veebruaril 2022 kell 10:00-17:00 toimusid veebisündmusena OECD raporti „Shrinking smartly in Estonia“ ja TalTech/SPINUnit poolt koostatud üleriigilise analüüsi „Tühjenemise mustrid: rahvastiku kahanemise mõju elamufondile ja elamute kasutusest väljalangemisele“ esitlused. Mõlema uuringu eesmärk on analüüsida Eesti väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide…

Müra käsitlemine üldplaneeringutes

Planeerimise eesmärk on luua eeldused kasutajasõbraliku ja turvalise elukeskkonna loomiseks. Väga oluline sealjuures on hinnata erinevate keskkonnamõjurite, sh müra mõju inimese tervisele ja heaolule kvaliteetse ruumi säilimisel ja tekkimisel. Üldiseks sihiks on võetud müra taseme vähendamine. See on reaalne vaid…

Tühjeneva elukeskkonna kohandamise juhend

2020. aastal viidi läbi uuring kahaneva rahvastikuga piirkondade elukeskkonna kaardistamiseks ja kohandamiseks vastavaks elanike arvule ning nende vajadustele. Uuringu koostamist korraldas Rahandusministeerium tühjenevate korterelamute pilootprojekti raames, mis viiakse läbi koostöös teiste ministeeriumite ja kolme kohaliku omavalitsusega. Projektis piloteeritakse planeeringulisi, õiguslikke,…

Turvaline elukeskkond

CPTED – kuritegevuse ennetamine ehitatud keskkonna kujundamise kaudu Ehitatud keskkonna sihipärase kujundamise kaudu on võimalik ennetada kuritegevust ja vähendada kuriteohirmu. Selle teemaga tuleb teadlikult tegeleda nii ruumilisel planeerimisel kui projekteerimisel, kaasates nii elanikud kui korrakaitsjad. Et suurendada korrakaitsjate pädevust, kuidas…

Mõju hindamine planeerimisel

Planeerimise eesmärk on tagada jätkusuutlik ruumiline areng ning erinevaid arenguvajadusi tasakaalustades luua eeldused kvaliteetseks elukeskkonnaks. Planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste mõjude hindamine on ruumilise planeerimise lahutamatu osa, kuna asjakohaste mõjudega arvestamine aitab kaasa parima võimaliku planeeringulahenduse koostamisele. Levinud rahvusvahelise definitsiooni kohaselt…

Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks

Kohaliku elukeskkonna tuleviku, sh ruumilise arengu kavandamine, on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Elukeskkonda saab paremaks muuta kõikide füüsilise keskkonna ehk ruumi kasutajate koostöös, ennekõike sisuliselt põhjendatud ja tegelikult elluviidavate planeeringute alusel. Ruumiline planeerimine loob eeldused selleks, et rakenduks planeerimise peamisi põhimõtteid – tekiks…

Muinsuskaitse ja kultuuripärand üldplaneeringutes

Korrastatud ja hoitud kultuuriväärtused loovad parema ja atraktiivsema elukeskkonna, mis aitab kaasa elukvaliteedi tõusule, loob töökohti, elavdab majandust ja kasvatab piirkonna konkurentsivõimet. Kultuuripärandi väärtustamine, arendamine ja säilitamine on ühtaegu nii ühiskonna ühine kohustus kui ka võimalus. Üldplaneeringu koostamisel on oluline arvestada…

Ligipääsetavus

Ligipääsetavus tähendab, et kogu elanikkond on elu- ja infokeskkonda kaasatud ja kõikidele on tagatud võrdsed võimalused ühiskonnaelust osa võtta. Ruumilise keskkonna ligipääsetavus on lahutamatu osa kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest. Eesti ühiskonna kujundamisel ei ole tihti arvesse võetud inimeste elukaart ja asjaolu, et…

Kõiki kaasav elukeskkond

Paljude inimeste liikumisvabadus on Eestis suurel määral piiratud, liiga palju on liikumisteedel takistusi. See kitsendab inimeste õigusi ning alandab väärikust! Kuigi avalik arvamus kipub piiratud liikumisvabadust seostama väga väikese inimrühmaga, puudutab see tegelikult paljusid. Mitte ainult erivajadustega inimestele, vaid ka…

Skip to content