25. Mida teha kui planeeringuga lahendatud teema ei sobi ühegi määruse lisas 2 toodud planeeringulahenduse kehtestatud kihi teemade alla?

Juhul, kui planeeringuga lahendatakse selliseid ülesandeid, mille kohta ei ole nõudeid toodud ja see ei sobi ühegi määruse lisas 2 kirjeldatud planeeringulahenduse kehtestatud kihtide teemade alla, tuleb info märkimiseks luua uus kiht. Selle nimetus tuleb vormistada kasutades planeeringuliigi lühendit ja alakriipsu, mille järele lisatakse vabalt valitud tüvi (vt küsimus 20). Näiteks vajadusel määratakse üldplaneeringus munitsipaliseeritavad maad ning selle teema märkimiseks tuleb luua eraldi kiht, mille nimetus võib olla YP_munits. Samuti näiteks detailplaneeringus vajadusel määratud kohustusliku ehitusjoone märkimiseks võib luua kihi nimetusega DP_ehitusjoon.

Mõnikord näidatakse planeeringus olemasolevaid objekte likvideeritavatena. Eemaldatavad ruumiobjektid võivad kajastuda alusandmetel (vt küsimus 12), mis on saadud teistest andmebaasidest (nt looduskaitsealused objektid) või ka näiteks maa-ala mõõdistamisel (nt olemasolev hoonestus). Likvideeritavate objektide jaoks ei ole määruse lisas 2 eraldi kihti ette nähtud. See info tuleb vormistada teemast lähtudes kopeerides vajalikud objektid õigele kihile ja lisades neile vastavad tärkandmed või luues nõuetele vastava jaotuskihi.

Järgmine küsimus