32. Kuidas alustada uue detailplaneeringu vormistamist joonestustarkvaras?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringulahenduse kehtestatud kihid tuleb luua vastavalt määruse lisas 2 toodud nõuetele. See tähendab, et andmed, mida soovitakse planeeringuga kehtestada ja millel on ruumikuju, tuleb luua selleks ette nähtud digitaalse kihi nõudeid järgides tegelikkusele vastavas asukohas.

Iga kihi nimetamisel tuleb järgida määruse lisas 2 toodud nõudeid (vt küsimus 20). Kihid on nimetatud ja jagatud teemade kaupa PlanS § 126 lõikes 1 toodud detailplaneeringu ülesannete järgi, eristades erinevaid joonistel märgitavaid elemente. Kihid peab looma ja need vormistusnõuete kohaselt vormistama, kui konkreetne ülesanne lahendatakse konkreetses planeeringus. Kihtidena vormistatavaid andmegruppe (vt küsimus 16) on määruse lisas 2 märgitud 18. Tegelikkuses võib vormistatavaid kihte olla vähem, kui kõiki ülesandeid ei lahendata või kui lahendusel puudub ruumikuju, või rohkem, kui andmegruppe soovitakse kihi nimetusi kasutades jagada eraldi tähistatud jaotuskihtidele. Detailplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist (PlanS § 126 lõige 3). Kohustuslikuna tuleb luua planeeringuala kiht (vt küsimus 28 ja küsimus 36) ning see on mõistlik luua kõige esimesena. Ka mõnede ülesannete lahendamine on detailplaneeringu koostamisel kohustuslik (PlanS § 126 lõige 2).

Kui ruumikujud on vastavalt teemadele jagatud kihtidele, koostatakse tabeltöötlus­programmiga (nt Excel) igale objektile juurde tärkandmestik vastavalt iga kihi tärkandmete nõuetele (vt näidis 10). Nendel kehtestatud kihtidel, mille ruumikuju juurde lisatakse tärkandmed, tuleb igale objektile anda objectID (vt küsimus 27), mille abil seotakse omavahel joonestusprogrammis toodetud ruumikuju ja eraldi tabeltöötlus­programmiga toodetud tärkandmestik. Ühe planeeringu erinevate kihtide tärkandmed kantakse ühte tärkandmete tabeli faili pannes iga kihi andmed eraldi lehele (sheet).

Kehtestamisel kontrollitakse nii ruumikujud kui ka eraldi programmis tärkandmed üle ning täidetakse tärkandmetes viimased kehtestamist puudutavad lahtrid.

Näidis 10: Planeeringuala tärkandmed Excelis

Eelmine küsimus: Kuidas vormistada üldplaneeringut joonestustarkvaras?

Järgmine küsimus: Milliste detailplaneeringu kihtide puhul on kohustuslik vormistada ka tärkandmed?

Skip to content