29. Kuidas tuleb vormistada planeering, mis muudab üldisemat planeeringut?

Juhul, kui detailsema planeeringuga muudetakse üldisemat planeeringut (nt PlanS § 142 ja § 91 lõige 6), siis koostatakse planeeringulahenduse kehtestatud kihid mõlema planeeringu liigi kohta toodud nõuetest lähtuvalt eraldi. See tähendab, et näiteks koostades PlanS § 142 kohast üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut kehtestatakse nii detailplaneering kui ka üldplaneering selles osas, milles vormistatakse muudatus. Selle fikseerimiseks tuleb luua nii detailplaneeringu lahenduse kihid kui ka üldplaneeringus muudetud kihid. Seejuures ei pea planeeringuala piiri esitama kaks korda.

Järgmine küsimus