10. Kuidas peab välja nägema määruse lisas 1 nõutud planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri?

Koos joonise metaandmetega on vaja edastada planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri määruse lisas 1 esitatud vormis (vt näidis 1). Soovitav on kihtide nimekiri panna kokku pärast planeeringu jooniste valmimist, et see sisaldaks kõiki antud planeeringus tegelikult kehtestatud kihte õigete nimedega. Tabeli esimeses veerus näidatakse planeeringulahenduse kehtestatud kihi nimetus täpselt nii nagu see on kihi nimetusena konkreetses planeeringus määratud (nt YP_maakas). Tabeli teises veerus kirjeldatakse lühidalt kihi sisu (nt maakasutuse juhtotstarbed). Tabeli kolmandas veerus tuuakse välja muu info, mis selle kihi juures oluline on (nt kõik juhtotstarbed ühel kihil koos tärkandmetega).

Kui kehtestatud planeeringulahenduse kohta on tärkandmeid rohkem kogutud või kihte juurde loodud, tuleb seda maakatastri pidajale vastavalt määruse lisale 1 esitatavas tabelis kajastada. Kuna esitama peab kogu kehtestatud info, siis peab tabelisse märkima eraldi ridadele täiendavalt loodud kihid ja kui kihtidele on lisatud tärkandmeid, siis vastav info tuleb märkida tabeli kolmandas veerus (nt kihile DP_hoonestus lisatud kavandatud maksimaalne suletud brutopind tärkandmete veergu suletud bruto).

Järgmine küsimus